Turizm İşletmeciliği

(Bölüm Hakkında)

Kuruluş

Turizm İşletmeciliği Bölümünün tarihçesi 2005 yılında kurulmuş olan Türkan - Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'na dayanmaktadır. 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun kapatılmasıyla Yüksekokulda verilen normal ve ikinci öğretim programları Fakültenin Turizm İşletmeciliği Bölümü normal ve ikinci öğretim programlarına dönüştürülmüştür. Bu bölüm, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 14/08/2013 tarihli toplantısında alınan karar ile resmen kurulmuş olup, 2013-2014 öğretim yılında normal ve ikinci öğretim programlarına öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Yeterlik

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Lisans

Akreditasyon

Program, YÖKAK tarafından yetkilendirilen ve Turizm Akademisyenleri Derneği'ne bağlı bir kurul olan TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu) tarafından bitiş tarihinde yeniden değerlendirilmek üzere 31.12.2024 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Kabul ve Kayıt Şartları

Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) (EA) sonuçlarına göre kabul edilirler. Fakülteye kabul için TYT ve AYT’den (EA) yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler;

1 - Lise ve dengi okul diploması,

2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programa aktarılarak öğrenci bu ders ya da derslerden muaf tutulabilir. Ayrıca, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Öğrencilerin lisans derecesi elde edebilmek için programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca bu bölümden mezun olmak için öğrencilerin turizm işletmelerinde 90 işgünü staj (işyeri eğitimi) yapması gerekmektedir.

Program Profili

Programın amacı, temel işletmecilik ve turizm meslek formasyonuna sahip, bilgi ve iletişim teknolojilerine hâkim ve etkin kullanabilen, İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilgisine sahip, teorik ve uygulamalı olarak meslekî eğitim ile donatılmış, turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli orta ve üst kademe yönetici adayları ve turizm işletmecileri yetiştirmektir.

Program Çıktıları

Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler:

1. Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur,

2. Turizm işletmeciliği alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olur,

3. İngilizcede en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir,

4. İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir,

5. Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir,

6. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir,

7. Sahip olduğu bilgiyi bilinen ve yeni sorunların çözümünde kullanır,

8. Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir,

9. Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır,

10. İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur,

11. Turizm işletmelerini (otel işletmesi, seyahat işletmesi, yiyecek içecek işletmesi vb) etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular,

12. Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular

13. Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır,

14. Kendini kişisel ve mesleki anlamda sürekli geliştirir, kendi kendine öğrenme için sorumluluk alır ve bunu gösterir

15. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm işletmeciliğinin gerektirdiği şekilde özen gösterir,

16. Hizmet alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur,

17. Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar,

18. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur ve Cumhuriyet’in temel değerlerini benimser,

19. Dünya ve Türkiye kültür ve coğrafyası hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olur,

20. Turizm işletmelerinde hizmet verme süreçlerini bilir ve misafir memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.

Mezunların İstihdam Profilleri ve Çalışma Alanları

Konaklama işletmelerinde; Otel Müdürü, Önbüro Müdürü, Yiyecek İçecek Müdürü, Bar Yöneticisi, Restoran Şefi, Garson, Resepsiyon Şefi, Resepsiyonist, Kat Hizmetleri Yöneticisi, Kat Şefi gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma imkânı. Yeme-içme işletmelerinde, Restoran Müdürü, Restoran Şefi, Şef Garson, Barmen, Barmaid vb. mevkilerde çalışma imkânı. Seyahat acentalarında işletme sorumlu müdürlüğü, tur yöneticiliği, enformasyon memurluğu vb. mevkilerde çalışma imkânı. Hediyelik eşya mağazalarında, mağaza müdürlüğü, satış elemanı vb. iş imkânları Turizm Bakanlığı’nda müfettiş ve bakanlığın çeşitli kademelerinde değişik görevler, kamuya ait turistik tesislerde iş imkânları Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı. Hizmet sektörüne yönelik bir eğitim verildiği için hizmet sektöründe yöneticilik, banka memurluğu vb. iş imkânları da bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezun öğrenciler için ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatı da bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.