Erasmus

 

ERASMUS Sözleşmelerimiz için tıklayınız.


Click for ERASMUS Information Package


ERASMUS+ ANLAŞMASI

Anlaşmalı Kurumun Adı
Ülke
Kodolanyi Janos Foiskola (Turizm İşletmeciliği - Turizm Rehberliği)
Macaristan
Nicolaus Copernicus University in Torun (Turizm İşletmeciliği - Turizm Rehberliği)
Polonya
Siauliu Kolegija (Turizm İşletmeciliği - Turizm Rehberliği)
Litvanya
Universitatea De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara A Banatului Din Timisoara (Turizm İşletmeciliği - Turizm Rehberliği)
Romanya
Vincent Pol University in Lublin (Turizm İşletmeciliği - Turizm Rehberliği)
Polonya
University of Castilla-La Mancha (Turizm İşletmeciliği - Turizm Rehberliği)
İspanya
University of Economy in Bydgoszcz (Turizm İşletmeciliği - Turizm Rehberliği)
Polonya


1. Seçim Şartları ve Seçimde Kullanılan Belgeler
1.1.  Asgari Şartlar
Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

  • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,  
  • Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
  • İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
  • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması,
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

1.2 Seçim Ölçütleri
Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir.
Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.
Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi
%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına
+15 puan
Engelli öğrencilere (Engelliliğin belgelenmesi kaydıyla.)
+10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
+10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)
-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma
-10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama
-10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (Öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır.)
-10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.)
-5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır.)
-5 puan

1.3. Not Dökümü
Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği fakültelerinden mezun olarak merkezi sınavlarla (TUS, DUS, EUS) bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek uzmanlık eğitimine devam eden kişiler, ilgili yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi statüsünü taşımıyorlarsa Erasmus öğrenci hareketliliğinden yararlanamazlar.
1.4. Yabancı Dil
Yükseköğretim kurumları, başvuran bütün öğrencilere eşit uygulanabilir bir yabancı dil düzeyi belirleme ölçütü oluşturmalıdır.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, varsa, konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucunun toplam yabancı dil sınav sonucuna etkisi %25’ten fazla olamaz.
Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir.
Yabancı Dil Barajı Uygulaması:

Yükseköğretim kurumu, kendi öncelikleri çerçevesinde, öğrenci seçiminde asgari bir yabancı dil düzeyi belirleyebilir ve asgari düzeyi (baraj) geçemeyen öğrencileri göndermeyebilir. Baraj uygulaması, aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilmektedir:
- Sözlü sınava girebilmek üzere yazılı sınavdan asgari not alınması,
- Seçilebilmek için toplam yabancı dil sınav sonucunun asgari düzeyde olması.
1.5. Başvuru İlanı
Öğrenim hareketliliği için kurumlar arası anlaşmalar ve kontenjan sayıları Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı / Erasmus Koordinatörlüğü internet sayfasında ilan edilir.
Başvuruların başladığı, internet sayfası üzerinden ilan edilerek duyurulur ve başvuru çağrısı yapılır.
Öğrenim hareketliliğinde ortak olunan yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim dili, öğrencilerin derslere katılım sağlamaları ve akademik çalışmalarını yerine getirebilmeleri için önemlidir. Öğrencilerin gittikleri kurumda hangi dilde öğrenim görecekleri, akademik takvim, konaklama vb. konuları araştırmaları gerekmektedir.
1.6. Başvuru
Programa başvurmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları alınır; hiçbir öğrencinin başvuruda bulunması engellenemez. Başvuran öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumu tarafından kayıt altına alınır ve başvurular tamamlandıktan sonra “uygunluk kontrolü” (eligibility check) aşamasından geçer.
Uygulama El Kitabı’nda belirtilen uygunluk şartlarının yer aldığı bu formda “uygun olmayan” gruba giren öğrencilere durumları, sebepleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir.
1.7. Seçim Kararı
Öğrenci seçiminin rektörlükçe resmi görevlendirme ile görevlendirilmiş, en az üç asıl ve yeteri kadar yedek üyeden oluşan bir komisyon tarafından yapılması gerekir.
2. Seçim Sonrası Süreç
Öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında seçildikten sonra faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için gidecekleri kurumlardan da kabul almaları gerekir. Öğrencilerin başvurularının akabinde kabul alamamalarından yükseköğretim kurumu sorumlu tutulamaz.
Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. Yükseköğretim kurumunun belirtilen konularda öğrencilerine destek ve yardımcı olması beklenir.


Ayrıntılı bilgi için: http://erasmus.erciyes.edu.tr/
Öğrenci staj hareketliliği içinhttp://erasmus.erciyes.edu.tr/

Birim Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nihat ÇEŞMECİ
İletişim: 0352 207 66 66 (Dahili: 36565)

Turizm Rehberliği Bölüm Koordinatörü: Arş. Gör. Nazlı ÖRNEK
İletişim: 0352 207 66 66 (Dahili: 36566)

Turizm İşletmeciliği Bölüm Koordinatörü: Arş. Gör. Pembe ÜLKER
İletişim: 0352 207 66 66 (Dahili: 36566)