Stratejik Plan
Son yıllarda hızlanan küreselleşme süreci, teknolojik yenilikler ve yeni pazar bulma arayışları uluslararası rekabet koşullarını daha da zorlaştırmıştır. Bu çerçevede kıt olan ulusal kaynakların etkin şekilde kullanımı ve maliyet hesaplamaları gittikçe önemini artırmışlardır. Bu gelişmeler sadece özel şirketleri değil kamu yönetimi örgütlerini de stratejik düşünme ve planlamaya zorlamaktadır. Başarılı bir kamu yönetimi için sorunların pansuman tedbirlerle geçiştirilerek çözülmesi mümkün görünmemektedir. Aksine, eldeki kaynakların verimli bir şekilde kullanımı esasına dayanan uzun vadeli planların yürürlüğe konulması önem arz etmektedir. Bilindiği üzere 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” kamu kaynaklarının kullanım esaslarını ve bunların denetlenmesi hususlarını düzenlemektedir. Bu kanuna göre üniversiteler de mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ile stratejik planlama ve performans esasına dayanan bir bütçeleme yürütmekle yükümlüdürler. Üniversitelerin mevcut mali ve idari sorunları bilindiğinden, faaliyetlerin bir plan çerçevesinde yerine getirilmesi daha önemli bir hale gelmiştir.