Turizm Rehberliği

(Bölüm Hakkında)

Kuruluş
Turizm Fakültesi’nin tarihçesi 2005 yılında kurulmuş olan Türkan - Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'na dayanmaktadır. 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun kapatılmasıyla Yüksekokulda verilen normal ve ikinci öğretim programları Fakültenin Turizm İşletmeciliği Bölümü normal ve ikinci öğretim programlarına dönüştürülmüştür. Bu bölüm, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 19/06/2013 tarihli toplantısında alınan karar ile kurulmuş olup, 2018-2019 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Yeterlik
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir.
 
Yeterlilik Düzeyi
Lisans

Akreditasyon
Program, YÖKAK tarafından yetkilendirilen ve Turizm Akademisyenleri Derneği'ne bağlı bir kurul olan TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu) tarafından bitiş tarihinde yeniden değerlendirilmek üzere 31.12.2024 tarihine kadar akredite edilmiştir.

Kabul ve Kayıt Şartları
Fakülteye kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, fakülteye Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçlarına göre kabul edilirler. Fakülteye kabul için TYT ve YDT’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler;

1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - ÖSYM'ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.
 
Önceki Öğrenimin Tanınması
Öğrencinin fakülteye kayıt yaptırmadan önce herhangi bir Yükseköğretim kurumunun lisans ya da önlisans programından aldığı ve başardığı dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıt yaptırdığı programa aktarılarak öğrenci bu ders ya da derslerden muaf tutulabilir. Ayrıca, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Öğrencilerin  lisans derecesi elde edebilmek için programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca bu bölümden mezun olmak için öğrencilerin staj yönergesi ile uygun görülen işletmelerde 45 işgünü staj (işyeri eğitimi) yapması gerekmektedir.

Program Profili
Bölümün amacı bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri, iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde ikinci bir yabancı dili bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Program Çıktıları
Bu bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1. Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olur,
2. İngilizcede Avrupa Dil Portföyü C2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir,
3. İkinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir,
4. Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
5. Grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
6. Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir.
7. Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır.
8. İşletme, iktisat ve sosyal psikoloji alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
9. Turist rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
10. Bir seyahat işletmesini etkin bir şekilde yönetebilmek için güncel yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular.
11. Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur, analiz eder ve yorumlar.
12. Dünya ve Türkiye coğrafyası hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
13. Bir turu planlar, uygular ve denetler.
14. İlkyardım konusunda temel bilgiye sahip olur ve uygular.
15. Turizm alanı ve turist rehberliği ile ilgili hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
16. Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, analiz eder, sentezler, yorumlar ve değerlendirir.
17. Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır.
18. Kendini kişisel ve mesleki anlamda sürekli geliştirir, kendi kendine öğrenme için sorumluluk alır ve bunu gösterir.
19. Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar.
20. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turist rehberliğinin gerektirdiği şekilde özen gösterir.
21. Hizmet alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
22. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur ve Cumhuriyet’in temel değerlerini benimser.
23. Sanatsal ve sportif konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir.
 
Mezunların İstihdam Profilleri ve Çalışma Alanları
İyi eğitim almış ve deneyimli rehberler öncelikle aşağıdakiler olmak üzere geniş iş olanaklarına sahiptirler. Mezunların Çalışma Alanları:
  • Bağımsız turist rehberi
  • Seyahat acentasına bağlı turist rehberi,
  • Seyahat acentası yöneticisi,
  • Seyahat acentası enformasyon memuru,
  • Müze rehberi,
  • Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkânı,
  • Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezun öğrenciler için ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatı da bulunmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.