Hakkı TAŞDELEN
Adı Soyadı
Hakkı TAŞDELEN
Ünvanı/Görevi
Tekniker Taşınır Kayıt Yetkilisi
E-Posta
htasdelen@erciyes.edu.tr
Telefon
+90 352 207 66 66 - (352 207 66 00 - 36508)
Görev Tanımı

Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev ve Sorumlulukları

1) 3'er aylık dönemler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Tüketim malzemeleri çıkış raporu sunmak

2) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

3) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

4) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

5) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırların yıllık gidişatına göre azami stok miktarı ve maksimum devir hızına göre belirlenip, talebini harcama yetkilisine bildirmek.

6) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

7) Kullanılmayan ve tamiri mümkün olmayan demirbaşları tutanakla hurdaya ayırma işlemini yapmak.

8) Zimmetinde kullandığı araç-gereç vb. eşyayı korumak.

9) Fakülte Yönetiminin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Teknik Bakım (Tekniker) Memurunun Görev ve Sorumlulukları

1) Fakülte ve Uygulama Oteli'nde oluşan bilgisayar ve çevre birimi arızalarının çözümleme sürecini yürütmek

2) Z6 Sistem odasındaki kamera ve server sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlamak.

3) Fakülte Derslik, Laboratuarlardaki projeksiyon sistemlerinde oluşabilecek sorunlarla ilgilenmek.

4) Bilgisayarın düzenli çalışması için dönemsel bakımlarını yapmak.

5) Fakültedeki kablolu ve kablosuz internet bağlantısının bürolar ve derslikler dahil olarak düzenli çalışmasını sağlamak.

6) Fakülte ait her türlü baskı ve fotokopi işlerine yapmak.

7) Fakülte Binası içindeki ses sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak.

8) Konferans salonu ses ve teknik sorunlarının çözümlenmesini sağlamak ve salonu her an kullanıma hazır tutmak.

9) Fakülte ve Uygulama Birimlerinin bakım, onarım işlerini yapmak.

10) Zimmetinde kullandığı araç-gereç vb. eşyayı korumak.

11) Fakülte Yönetiminin görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.