EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ


TURİZM FAKÜLTESİ

Eğitim Öğretim Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesinin eğitim-öğretimi, kayıt, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge 15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince hazırlanmıştır. Bu Yönergede yer almayan konularda Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

b) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,

c) Fakülte : Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesini,

ç) Fakülte Yönetimi: Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Yönetimini,

d) Kurul: Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Fakülte Kurulunu,

e) Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Yönetim Kurulunu

f) Fakülte Dekanı: Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanını

g) Yönetmelik: Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi, Öğrenim Süresi, Üniversiteye Kayıt

Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi

MADDE 4 – (1) Fakültede eğitim-öğretime başlama tarihi Kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Öğrenim Süresi

MADDE 5 — (1) Eğitim-Öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, Kurul bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavlarını da kapsamak üzere en az 17 haftadır. Bu süre, Fakültenin teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir.

(2) Senato kararıyla üçüncü dönem veya yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

(3) Fakülteye kayıt olunan dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azamî yedi yıl içinde mezun olamayanlar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Fakülteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılmaz.

Üniversiteye Kayıt

MADDE 6 — (1) Öğrencilerin Fakülte kayıtları, Yükseköğretim Kurulu Üniversite tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Fakülteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları yakınları tarafından da yaptırılabilir. Fakülteye kayıt aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde yapılır.

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

b) Lisans öğrenimiyle ilgili ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda Fakülteye yerleştirilmiş olmak.

c) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

ç) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge ile ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

d) Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanına istinaden yenisi verilir. Fakülteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır.

Kayıt Yeniletme

MADDE 7 – (1) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-Öğretim Planları

MADDE 8 – (1) Fakültede ders geçme sistemi uygulanır. Bir sonraki eğitim-öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile bitirme tezi, bitirme ödevi, proje ve stajları gösteren eğitim-öğretim planları yürürlükteki mevzuata ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine uygun olarak hazırlanarak her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Kurul kararı ile belirlenerek Rektörlüğe sunulur. Eğitim-öğretim planları Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer. Akademik programlara ilişkin kurs katalogları Türkçe ve İngilizce hazırlanarak Fakültenin web sitesinde yayınlanır.

Yandal Programları

MADDE 9 –(1) Yandal programları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Çift Anadal Programları

MADDE 10– (1) Eşdeğer diploma programları arasında uygulanacak çift anadal programları; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Dersler

MADDE 11 – (1) Programlarda yer alan dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak ve başarılı olmak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler, öğrencinin belirli ders grupları içinden seçmek durumunda olduğu derslerdir. Bazı dersler ön şartlı dersler olarak tanımlanabilir. Belirlenen ön şartlar ve ön şartlı dersler eğitim-öğretim planında gösterilir.

Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm veya program dışındaki birimlerden alacağı dersler, içerik ve kredileri dikkate alınarak belirlenir.

Akademik Danışmanlık

MADDE 12 — (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulu kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanın temel görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin; eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, bu sorunları Fakülte Yönetimine iletmek,

b) Öğrencilere kayıt yenileme, ders seçme, sınav ve mezuniyetler gibi işlemlerde yardımcı olmak,

c) Eğitim-öğretim ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve staj konularında öğrencileri bilgilendirmek,

d) Fakülte Yönetiminin kendisine vereceği görevleri yerine getirmek.

Akademik danışmanlar sorumluluklarına verilen öğrencilerle ilgili bu görevleri yürütürken öğrenim süresi boyunca haftada en az iki saat zaman ayırırlar.

Muafiyet Sınavları

MADDE 13 — (1) Fakültedeki zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler Fakülte Yönetimi tarafından açılacak olan yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler yabancı dil dersinden muaf olurlar. Muafiyet isteğinde bulunan öğrenciler, yabancı dil muafiyet sınavının sonuçları belli oluncaya kadar zorunlu yabancı dil derslerine devam etmek zorundadırlar.

Ders Alma

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yeniletme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azamî ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, kayıt yeniletme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.

(3) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, Yönetim Kurulu kararıyla Erciyes Üniversitesinin veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin ilgili birimlerinden de ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(6) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilirler. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına da Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyet ve intibak usul ve esasları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(7) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azamî ders yükü 36 (otuzaltı) saattir. Aynı şekilde değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi birimlerinde aldıkları derslerin toplamı da otuzaltı saati geçemez. Azamî ders saatlerine; zorunlu, seçmeli (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar) ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dahildir.

(8) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’nin üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu hâlde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azamî ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler.

a) Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azamî ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler.

b) Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azamî ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler.

(9) Aynı zamanda yandal ve çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati 40 saati geçemez.

(10) Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.

(11) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kendi yönetmelik hükümlerine tâbidir veya Yönetim Kurulunun kabul ettiği öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere gönderilen öğrenciler ile ilgili değerlendirmeler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(12) Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de göz önünde bulundurularak Üniversitelerden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Ayrıca yurtdışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurtdışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derse Devam ve Yoklamalar, Sınavlar, Başarının Ölçülmesi,Değerlendirilmesi ve Geçişlere İlişkin Esaslar

Derse Devam ve Yoklamalar

MADDE 15 — (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yılsonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir.

Sınavlar

MADDE 16 — (1) Arasınavları, mazeret sınavları, dönem veya yılsonu sınavları, bütünleme ve diğer sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Bu sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Bir ders için her dönemde en az bir arasınav yapılır. Sınavların yapılış şekillerine ve sayılarına Yönetim Kurulu karar verir.

b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi hâlinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundururlar.

c) Dinî ve millî bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

ç) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere Yönetim Kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz.

Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Fakülteye başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır.

d) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak dönem veya yılsonu sınavlarına girerler.

e) Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her dönem başında başarılı oldukları derslere yeniden kayıt olarak o dersin sınavlarına girebilirler. Ayrıca yarı yıl sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı tarihten en az 3 (üç) gün önce OBİSİS’ten sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Aksi durumda sınava giremezler, sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır.

f) Bütünleme sınavları her dönem sonrasında ilgili dönem dersleri için yapılabilir. Bu sınavın yöntemine ve tarihine Kurul karar verir.

g) Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için tek dersi kalan (ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç) öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavının değerlendirilmesinde ara sınavlarda alınan not dikkate alınmaz. Tek ders sınavından, azami başarı notunu alan öğrenci başarılı sayılır.

Sınav Düzeni ve Sonuçların İlanı

MADDE 17 — (1) Sınavlar sorumlu öğretim elemanları ve Fakülte Yönetimi tarafından görevlendirilen gözetmenler tarafından yapılır.

(2) Sorumlu öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan eder ve sınav evrakını Fakülte Yönetimine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.

Mazeretler ve İzinli Sayılma

MADDE-18 — (1) Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre azamî yasal öğrenim süresinden sayılmaz.

a) Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, Yönetim Kurulu kararı ile azamî bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azamî yasal öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

b) Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler Yönetim Kurulunca derslerden ve arasınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

c) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması hâlinde; Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azamî yasal öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yeniletmek zorundadırlar. Bu imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim öğretim kazanımları, mevcut yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde değerlendirilir.

ç) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azamî öğrenim süresinden sayılmaz.

Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

MADDE 19 — (1) Fakültede bağıl not sistemi uygulanır. Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin arasınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan arasınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

b) Ham başarı puanı, dönem veya yılsonu sınav puanının %60’ına, ara sınavlar puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

c) Ham başarı notları, esasları Senato tarafından belirlenen yöntemlerden biri olan “Mutlak Not Sistemi” kullanılarak belirlenir. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50’nin altında olan öğrenciler, ham başarı puanına bakılmaksızın başarısız sayılırlar. Bu durumda ham başarı puanı 50 ve üzerinde ise öğrenci başarılı sayılır ve tabloda ham başarı puanı karşılığı olan harf notu verilir, ham başarı puanı 50’nin altında ise öğrenci başarısız sayılır ve tabloda ham başarı puanı karşılığı olan harf notu verilir.

Başarı Notu Katsayı Başarı Puanı Başarı Derecesi
AA 4.00 90-100 Mükemmel
BA 3.50 80-89 Pekiyi
BB 3.00 70-79 İyi
CB 2.50 60-69 Orta
CC 2.00 50-59 Yeterli
DC 1.50 45-49 Kalır
DD 1.00 40-44 Kalır
FD 0.50 21-39 Kalır
FF 0.00 0-20 Kalır

Sınav Sonucuna İtiraz

MADDE 20 — (1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak arasınavlar ve dönem sonu sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların Öğrenci Bilgi Sisteminde kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Fakülte Yönetimine yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra Yönetim Kurulunda tetkik edilir ve sonuç karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi

MADDE 21 — (1) Öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin yerel kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin yerel kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

b) Türkçe I, Türkçe II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersleri genel not ortalamasına katılmaz, bu derslerden başarılı olmak için en az CC notunu almak gerekir.

Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler

MADDE 22 —(1) Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla, genel ve dönem ortalaması 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrencinin başarı sıralaması genel not ortalamasına göre hesaplanır. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar ise üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.

Staj

MADDE 23 —(1) Öğrenciler staj yapmak zorundadırlar. Öğrencilerin stajları “Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Yönergesine” göre yürütülür.

Kredi Hesabı

MADDE 24 — (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri Kurul kararı ve Senatonun onayı ile bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayalı olarak tespit edilir.

Yatay Geçişler

MADDE 25 – (1) Fakültede kurumlararası yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Birim İçi Geçişler

MADDE 26 – (1) Erciyes Üniversitesindeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurum içi yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey Geçişler

Madde 27 — (1) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları, Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili kararlarına uygun olarak yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Kayıt Silme ve Sildirme

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

MADDE 28 – (1) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Kayıt Silme ve Sildirme

MADDE 29 –(1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla Fakülteyle ilişkisi kesilir:

a) Yürürlükte Olan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Fakülteden çıkarma cezası alması,

b) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak (Kendi isteği ile kaydını sildirenlerin kaydı tekrar açılmaz).

c) Öngörülen kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin ve sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet Derecesi

Madde 30— (1) Mezuniyet derecesi; derslerin kredi değerleri ile bu derslerin başarı notlarının karşılığı olan katsayılarla çarpımlarının cebirsel toplamının toplam krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir.

Önlisans Diploması Verilmesi ve Meslek Yüksekokuluna İntibak

MADDE 31 – (1) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri hâlinde önlisans diploması verilir.

(2) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları hâlinde Meslek Yüksekokullarına intibakları ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara önlisans diploması verilmez.

(4) Önlisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınacak yasal bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde önlisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

Diplomalar

MADDE 32– (1) Sekiz dönemlik (dört yıllık) eğitim-öğretim programlarını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi hâlinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir. Diplomalar Fakülte Dekanı ve Rektör tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin İşleri

Madde 33 — (1) Öğrencilerin disiplin soruşturması işlemleri Yükseköğretim Kanununun 54. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve üniversitenin tesislerine giremezler.

Yürürlük

Madde 34 — (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabulünden itibaren 2013-2014 güz yarıyılını kapsayacak şekilde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 35— (1) Bu Yönerge hükümlerini Fakülte Dekanı yürütür.
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr