STAJ YÖNERGESİ

Öğrencilerimiz İçin Uyarı Notu

Fakülte öğrencilerinin stajları esnasında “ İş Kazaları ve Meslek Hastalığı” sigortası pirimi ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayan öğrenciler hakkında da “Genel Sağlık Sigortası” pirimi de Üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmektedir.

Dolayısıyla gerek staj yapan öğrenciye, gerekse staj yapılan işyerine getirilen maddi bir yük bulunmamaktadır. Buna rağmen Yüksekokul staj danışmanlarına bilgi verilmeden “Sigortasız” staja başlayan öğrencilerin sorumluluğu öncelikle staj yaptıkları işletme ve öğrencilere ait olacaktır.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ
STAJ YÖNERGESİ

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin staj uygulama esaslarının düzenlenmesinde uygulanması gereken ilkeleri belirlemektir.

Kapsam 
Madde 2. Bu Yönerge, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere uygulanır.

Yasal Dayanak
Madde 3. Bu Yönerge, Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar 
Madde 4. Bu Yönergede geçen;


Fakülte:

Turizm Fakültesini,

Dekan:

Turizm Fakültesi Dekanını,

Staj Yönergesi:

Turizm Fakültesi Staj Yönergesini,

Staj Komisyonu:

Turizm Fakültesi Staj Komisyonunu,

Takvim:

Staj sürelerini kapsayan staj takvimini ifade etmektedir.

Madde 5. Öğrencilerin Fakültede teorik olarak öğrendikleri bilgileri iş hayatında uygulayabilme becerilerini geliştirme ve tecrübe edinmelerine yönelik staj yapma zorunlulukları vardır. Her öğrenci, mezun olabilmek için bu staj yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır. Stajını başarıyla tamamlamamış öğrenciye çıkış belgesi veya diploma verilmez.

Madde 6. Fakülte ders programındaki herhangi bir derse ilişkin uygulama ve yarıyıl içerisinde yapılan hiçbir seminer çalışması staj olarak kabul edilmez. Staj, eğitim-öğretim dönemleri dışında dört yıllık lisans öğreniminin herhangi bir döneminde yapılır. Ancak, derslere devam zorunluluğu olmayan ve dört yılını tamamlamış öğrenciler, staj komisyonunun onayı ile ders döneminde de stajlarını yapabilirler. Fakültenin uygulama birimlerinde yapılacak olan stajların eğitim-öğretim dönemleri dışında yapılma zorunluluğu yoktur; Fakültenin uygulama birimlerinde eğitim-öğretim dönemlerinde de staj yapılabilir.

Staj Süresi ve Yerleri
Madde 7. Staj süresi "Turizm İşletmecililiği Bölümü" ile "Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü" için asgari 90 işgünü azami 240 işgünüdür; "Turizm Rehberliği Bölümü" için asgari 45 işgünü azami 120 işgünüdür. Asgari işgünü stajını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, mezuniyet için gerekli olan staj şartını sağlamış olurlar. Öğrenciler, stajlarını aşağıda belirtilen işletmelerden herhangi birinde yapabilirler;

I) Turizm İşletmeciliği Bölümü:
(a) Turizm işletme belgeli konaklama işletmeleri (3, 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 4 ve 5 yıldızlı tatil köyleri),
(b) Seyahat acentaları (sadece A grubu),
(c) Ulusal ve uluslararası ulaştırma işletmeleri (D1 Belgesine Sahip Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri, Demiryolları, Denizyolları ve Havayolları),
(d) Hava alanlarındaki yiyecek ve içecek işletmeleri ile havayollarının bilet satış ve rezervasyon ofisleri,
(e) Turizm işletme belgeli yiyecek-içecek işletmeleri,
(f) Yurtdışında faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, yiyecek ve içecek işletmeleri ile seyahat acentaları ve tur operatörleri,
(g) Fakülte'nin Uygulama Birimleri,
(h) Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen kamu kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri,
(ı) Work and travel kapsamında yurtdışında çalışılan turizm işletmeleri,
(i) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler,
(j) Kayseri Büyükşehir sınırları içerisinde faaliyet gösteren alakart salonu veya ziyafet salonu bulunan yiyecek içecek işletmelerinden "staj yapmaya uygunluğu" Fakülte Staj Komisyonu'nun önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayı ile kabul edilen işletmeler,
(k) Yukarıda belirtilen staj yerleri dışında kalan ancak Fakülte Staj Komisyonunca turizm faaliyeti ile iştigal ettiği tespit ve  Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen diğer işletmeler (örneğin sağlık turizmi ve kongre organizasyonu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler gibi).

II) Turizm Rehberliği Bölümü:
(a) Yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren seyahat acentaları ve tur operatörleri,
(b) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı turizm danışma büroları,
(c) Müze ve ören yerleri,
(d) Yukarıda belirtilen staj yerleri dışında kalan Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile uygun görülen diğer yerler,
(e) Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen kamu kuruluşları ile hediyelik ve hatıra eşya satış mağazaları,

III) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü:
(a) Turizm işletme belgeli konaklama işletmelerinin mutfak bölümleri (3, 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 4 ve 5 yıldızlı tatil köyleri),
(b) Turizm işletme belgeli yiyecek-içecek işletmelerinin mutfak bölümleri,
(c) Yurtdışında faaliyet gösteren işletmelerin mutfak bölümleri,
(d) Fakülte'nin Uygulama Birimleri,
(e) Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen kamu kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesislerinin mutfak bölümleri,
(f) Kayseri Büyükşehir sınırları içerisinde faaliyet gösteren alakart salonu veya ziyafet salonu bulunan yiyecek içecek işletmelerinden "staj yapmaya uygunluğu" Fakülte Staj Komisyonu'nun önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayı ile kabul edilen işletmelerin mutfak bölümleri,
(g) Yukarıda belirtilen staj yerleri dışında kalan ancak Fakülte Staj Komisyonunca turizm faaliyeti ile iştigal ettiği tespit ve  Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen diğer işletmelerin mutfak bölümleri (örneğin sağlık turizmi ve kongre organizasyonu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler gibi).

Madde 8.
Üç günden fazla rapor ve izinler staj süresine dahil edilmez.

Madde 9. Öğrenciler, staj yapacakları yerleri kendileri bulmak zorundadırlar. Staj yeri bulan öğrenci, staj dosyasını Fakülte Dekanlığından temin eder ve staj yapacağı işletmeyi staj danışmanına bildirir. Staj dosyasını, staj danışmanı nezaretinde doldurur, danışmanının yönlendirmesine göre staj dosyasındaki evrakları ilgili yerlere iletir. Söz konusu işlemler staja başlamadan en geç 15 gün önce tamamlanmalı ve Fakülteye teslim edilmelidir. Staj bitiminde işletme sorumlusu gizli staj belgesini doldurur, onaylar ve Fakülte Dekanlığı’na gönderir. Öğrenci, staj dosyasında belirtildiği üzere staj raporunu hazırlar, danışman öğretim elemanına teslim eder, danışman da öğrencinin stajıyla ilgili görüşünü Staj Komisyonu'nun onayına sunar. Staj Başlangıç tarihi olarak sigorta başlangıç tarihi esas alınacaktır. Öğrenciler Fakülte Dekanlığının bilgisi ve onayı olmadan staj başlama ve bitiş tarihlerini belirleyemezler ve değiştiremezler. Staj başlama ve bitiş tarihlerinde bir değişiklik söz konusu ise bu durum en az 7 gün önceden mazeretini belirten dilekçe ile danışmanın onayına ve sigorta işlemleri için öğrenci işleri birimine sunulmalıdır. Bu esasları yerine getirmeyen öğrencilerin staj dosyaları işleme alınmaz.

Staj Komisyonu ve Stajın Değerlendirilmesi 
Madde 10. Staj Komisyonu Fakülte Dekanlığı’nın görevlendireceği en az üç öğretim elemanından oluşur. Stajın değerlendirmesini staj komisyonu yapar.

Madde 11. Staj, eğitim–öğretimin bir parçası olduğundan ilgili mevzuatlar gereği, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin yurtiçinde yapacakları stajlarda, 16/06/2006 Tarih ve 26200 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 Sayılı Kanun ilgili maddeleri kapsamında Yükseköğretim Kurumu öğrencilerin “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile Hastalık Sigortası” prim ödeme yükümlüsüdür. Yurtdışında yapılacak olan stajlarda Yükseköğretim Kurumunun öğrencilerin “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile Hastalık Sigortası” primi ödeme yükümlülüğü yoktur.

Stajın Denetlenmesi
Madde 12. Fakülte Dekanlığının görevlendireceği öğretim elemanları, stajyer öğrencileri, staj yaptıkları işletmelerde denetleyebilirler. 

Madde 13. Yatay ve dikey geçiş yoluyla Fakülteye geçiş yapan öğrenciler, bu Yönergeye uygun biçimde staj yaptıklarını belgelemek ve eksiklerini tamamlamak zorundadırlar.

Madde 14. Bütün derslerden başarılı olduğu halde stajlarını tamamlamayan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Madde 15. Bu Yönerge hükümlerini Fakülte Dekanı yürütür.
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr