ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İNTİBAK VE DERS MUAFİYETİ UYGULAMA ESASLARI


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ
İNTİBAK VE DERS MUAFİYETİ
UYGULAMA ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu esasların amacı; Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne Kurumlar Arası veya Birim İçi Yatay Geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda başarılı olduğu dersleri, Fakülteye kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerleri yerine saydırmak isteyen öğrencilerin müfredat intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar; 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 7. Maddesinin (e) bendine göre hazırlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, “Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve “Turizm Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1)
a) Eşdeğer Ders: Ders içerikleri ve saatleri Turizm Fakültesi’nin ilgili Bölüm Başkanlıklarınca eşit kabul edilen dersi,
b) İntibak: İlgili öğrencinin öğrenim göreceği müfredatı,
c) Muafiyet: İlgili öğrencilerin eşdeğer sayılan başarılı derslerden sorumlu tutulmamasını,
d) İntibak/Muafiyet Raporu: Öğrencilerin muaf oldukları veya alacakları dersleri belirten, hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağını gösteren ve Fakülte İntibak Komisyonu tarafından hazırlanan raporu,
e) Fakülte İntibak/Muafiyet Komisyonu: Fakülteye bağlı Bölüm Başkanlıklarınca belirlenen ve öğretim elemanlarından oluşan topluluğu ifade eder.
f) Diğer Yükseköğretim Kurumları: Erciyes Üniversitesi dışındaki Üniversiteleri ifade eder.
g) Uzaktan Eğitim: İnternet, video ve sosyal paylaşım sitesi gibi araçlar yoluyla bu kurumlardan alınan eğitimi ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme

Başvuru
MADDE 4-(1) Müfredat İntibakları ve Ders Muafiyetleri,
a) Öğrenci, Fakülteye kayıt yaptırdığı yarıyılın başında (ilk iki hafta içerisinde) bir defaya mahsus olmak üzere Öğrenci İşleri Merkezine ders intibakı ve muafiyetine ilişkin ilgili belgelerle (onaylı ve ıslak imzalı not durum belgesi ve ders içerikleri) başvuruda bulunur. Başvuruda fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz.
c) Öğrenciler başvuru esnasında ilgili sistem vasıtasıyla başarılı ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtmek zorundadırlar.
d) Uzaktan eğitim ve/veya açık öğretim yoluyla alınan "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II", "Türkçe I ve II" ve "Temel Bilgi Teknolojileri I ve II" dersleri hariç diğer dersler için intibak ve muafiyet işlemleri uygulanmaz.

Değerlendirme Süreci
MADDE 5 (1)
a) Öğrenci, "Öğrenci İşleri Merkezi"nde başvuru sürecini başlattıktan sonra başvuru evrakları ve dilekçesini kayıt yaptırdığı yarıyılın en geç üçüncü haftasının Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fakülte Dekanlığına teslim eder.
b) Fakülte İntibak/Muafiyet Komisyonu çalışmalarını iki iş günü içerisinde tamamlar ve sisteme gerekli giriş işlemlerini yaptıktan sonra öğrencilere ilişkin evrakları Fakülte Dekanlığına teslim eder.
c) Fakülte Dekanlığı ilk Yönetim Kurulu Toplantısında Komisyonun teklifini karara bağlar.

İntibak Müfredatının Tespiti
MADDE 6-(1)
Öğrencilerin intibak edilecekleri müfredatın belirlenmesi aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yapılır:
a) Üçüncü yarıyıl müfredatına intibak için ilk iki yarıyıldaki toplam teorik ve uygulamalı ders saatinin en az %50'sinden,
b) Beşinci yarıyıl müfredatına intibak için ilk iki yarıyıldaki toplam teorik ve uygulamalı ders saatinin en az %50'sinden muaf olma şartı aranır.

İntibak/Muafiyet Raporunun Düzenlenmesi
MADDE 7-(1)
İntibak ve ders muafiyetine ilişkin elektronik rapor çıktısı alınır, tüm komisyon üyelerince imzalanır ve Fakülte Dekanlığına teslim edilir.

Ön Lisans Programlarında Başarılı Olunan Derslerin Muafiyetleri
MADDE 8-(1)
Öğrencilerin ön lisans programlarında başarılı olduğu derslerin ders saati ve ders içeriğinin uyum sağlaması ve ders adının uygun olduğu kanaatine komisyon üyelerince varılması durumunda sadece aşağıdaki derslerden muaf olunması söz konusu olabilir.

Genel Turizm, Mesleki Oryantasyon, Türkçe I ve II, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve II, Temel Bilgi Teknolojisi I ve II, Türkiye Turizm Coğrafyası, Mutfak Sanatları, Önbüro Hizmetleri, Otel İşletmelerinde Bilgisayar Uygulamaları, Beslenme İlkeleri, Yiyecek ve İçecek Servisi, Gastronomi, Bar Uygulamaları ve Yönetimi, Dünya Mutfakları, Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi, İçecekler, Yer Ayırma Sistemleri ve Biletleme, Mitoloji, Kat Hizmetleri, Türk Mutfağı, Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Uluslararası Mutfaklar, Ulaştırma Sistemleri.

Yabancı Dil Derslerinin Muafiyetleri
MADDE 9-(1)
YDS veya dengi sınavlardan 50 ve üzeri not alan öğrenciler ile herhangi bir yükseköğretim kurumunun yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler "Yoğun İngilizce I" ve "Yoğun İngilizce II" derslerinden muaf tutulabilirler. Bu durumun dışında yabancı dil derslerinin eşleştirmesi veya muafiyeti yapılamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Usul ve Esaslarda Yer Almayan Konular
MADDE 10-(1)
Bu usul ve esaslarda yer almayan konular hakkında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”, “Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve “Turizm Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi” hükümleri uygulanır. Yönetmelik ve yönergelerde de yer almayan konularda ise Fakülte Yönetim Kurulu Kararı esas alınır.

Yürürlük
MADDE 11-(1)
Bu Esaslar 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12-(1)

Bu Esasları Turizm Fakültesi Dekanı yürütür.

 
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr