TURİZM REHBERLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

Turizm Rehberliği Bölümü Ders İçerikleri dosyası İçin Tıklayınız.

T. C. 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ 
TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ 

DERS İÇERİKLERİ 


I.YIL 
(GÜZ YARIYILI)

REH101 – YOĞUN İNGİLİZCE I (12 Teorik / 16 Kredi): Öğrenciler dönem sonunda dil eğitiminde temel kabul edilen dört beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) “Elementary” düzeyinde aktif olarak kullanır ve bir sonraki düzeye alt yapı oluşturacak sözcük bilgisini geliştirirler. 
REH103 – GENEL TURİZM (2 Teorik / 2 Kredi): Turizm konusu ile ilgili kavramsal açıklamaları, dünya ve Türk turizminin genel değerlendirmesi ile turizm sektörünün geçmişi ve geleceği konusundaki değerlendirmeleri kapsamaktadır. Turizmle ilgili genel kavramlar, turizm sistemi, dünyada ve Türkiye'de turizmin gelişimi, turizm çeşitleri, turizm talebi, turizm arzı, turizmin ekonomik etkileri, turizmin sosyo-kültürel etkileri, turizmin çevresel etkileri,  ulusal ve uluslararası turizm örgütleri, turizmde geleceğe yönelik eğilimler, dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH105 – TÜRKÇE I (2 Teorik / 2 Kredi): Türkçe ile ilgili temel bilgiler, dili sözlü ve yazılı anlatımda doğru, açık ve etkili kullanma becerilerinin kazandırılması ve gerekli uygulamaların yapılması, heceleme kuralları, sıfatlar ve zamirler, cümlenin yapısı, cümlenin unsurları öğretilir; makale ve rapor yazma, kompozisyon yazma konusunda öğrencilerin becerileri artar.
REH107 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2 Teorik / 2 Kredi): Osmanlı İmparatorluğu: Dağılma nedenleri ve devleti kurtarma çabaları, Tanzimat Fermanı ve sonrasındaki gelişmeler, 1. Meşrutiyet,  1. Dünya Savaşı ve mütareke dönemi, Mondros Mütarekesi sonrası Osmanlı topraklarında yapılan işgaller ve işgale karşı yürütülen faaliyetler, Atatürk ve milli hareket (Samsun'a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri ve Misak-ı Milli kararları), Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve iç ayaklanmalar, Kurtuluş Savaşı, 1. ve 2. İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Konferansı ve Lozan Anlaşması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH109 – TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ I (1 Teorik 1 Uygulama / 3 Kredi): Derste bilgisayarın temel fonksiyonları, donanımı, programları verildikten sonra Windows işletim sisteminin güncel olan versiyonu öğrencilere tanıtılmakta ve kullanmaları sağlanmaktadır.
REH111 – ANADOLU ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜ VE SANATI (2 Teorik / 2 Kredi): Türklerin tarihte ilk görüldükleri Orta Asya ve çevresinin tarihi ve coğrafi boyutu, bölgedeki arkeolojik araştırmalar ve bulgular, hazırlık kültürleri, İslâm öncesi Türk sanatında kurganların yeri, ana hatlarıyla Hun tarihi, Hun mimarisi, Orta Asya hayvan üslubu, Hun sanatının batıya yayılışı, İskit dönemi, arkeolojisi ve buluntuları sanat tarihi bakış açısıyla incelenmektedir. Hun, Göktürk ve Uygur dönemi yapıları ve sanat eserleri derste ele alınmaktadır.
 REH113 – TURİST REHBERLİĞİ I (2 Teorik / 3 Kredi): Turizm endüstrisinde rehberin rolü, turist rehberliği ve tur yönetiminin tarihçesi, turist rehberi türleri ve turlarda görev alan diğer elemanlar, paket tur ve paket turların özellikleri, tur ve grup çeşitleri, turistlerle ilişkiler ve grup davranışlarının yönetimi, hizmet sağlayıcılarıyla ilişkiler, tur öncesi araştırma ve planlama, turist grubunun karşılanması, transfer ve bilgilendirme toplantısı, turist grubuna bilgi verilmesi, yorum yapma ve bir yerin etkili tanıtımı, turist rehberliğinin etik, sosyal, yasal ve ekonomik yönleri, mesleki bilgi kaynakları ve meslek örgütleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

I.YIL 
(BAHARYARIYILI)

REH102 – YOĞUN İNGİLİZCE II (12 Teorik / 16 Kredi): Öğrencilerin dönem sonunda dil eğitiminde temel kabul edilen dört beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) “Pre-intermediate” düzeyinde aktif olarak kullanmaları ve bir sonraki düzeye alt yapı oluşturabilecek sözcük bilgisini geliştirmeleri sağlanmaktadır. 
REH104 – TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI (2 Teorik / 2 Kredi): Coğrafya ve turizm ilişkisi, turizm coğrafyası ile ilgili temel kavramlar, turizm talebinin coğrafi dağılımı, turizm arzının coğrafi dağılımı, uluslararası turizm ve uluslararası turist akışları, Türkiye'de turizm ve yerli turist akışı, Türkiye'deki turizm kaynaklarının coğrafi dağılımı (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz) bu ders kapsamında ele alınmaktadır.
REH106 – TÜRKÇE II (2 Teorik / 2 Kredi): Dil, dil ve kültür ilişkisi, dünya dilleri arasında Türkçenin yeri, Türkçenin gelişimi, Türkçede seslerin özellikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH108 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2 Teorik / 2 Kredi): Cumhuriyetin ilanı ve sonraki gelişmeler, Atatürk ilkeleri, Atatürk ve reformlar, 1940'dan sonra Türkiye'nin dış politikası konuları ele alınmaktadır.
REH110 – TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ II (1 Teorik 1 Uygulama / 3 Kredi): Office uygulamaları tanıtılmakta ve kullanımı sağlanmaktadır. MS Office (Word, Excel, Powerpoint), internet ve ağ kullanımına yönelik uygulamalar yapılmaktadır.
REH112 –ANADOLU UYGARLIKLARI I (2 Teorik / 2 Kredi): Kronolojik olarak Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Demir Çağı kültürleri ile bu dönemlerdeki teknolojik gelişim, yerleşimler, mimari kalıntılar, küçük eserlerin söz konusu dönemler boyunca değişimleri incelenmektedir.
REH114 – TURİST REHBERLİĞİ II (2 Teorik / 3 Kredi): Turist rehberliği terminolojisi, hizmet sağlayıcıları ile ilgili terminoloji, farklı tur çeşitlerinde rehberin rolü ve görevleri, farklı grup çeşitlerinde rehberin rolü ve görevleri, grup psikolojisi ve turist grupları, turist tipolojileri ve turist rehberliği, turist rehberliğinde şikâyet yönetimi, serbest çalışan turist rehberinin tanıtımı ve hizmetinin pazarlanması, turist rehberliğinde uzmanlaşma ve uzmanlık alanları, turist rehberliğinde teknoloji kullanımı, turist rehberliğinde mesleki etik, turist rehberliği ile ilgili mevzuat, turist rehberliğinin geleceği ve yeni eğilimler.

II. YIL 
(GÜZ YARIYILI)

REH201 – İNGİLİZCE I (10 Teorik / 12 Kredi): Öğrencilerin dönem sonunda dil eğitiminde temel kabul edilen dört beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) “Intermediate” düzeyinde aktif olarak kullanmaları ve bir sonra ki düzeye alt yapı oluşturabilecek gramer ve sözcük bilgisini geliştirmeleri sağlanmaktadır.
REH203 – ARKEOLOJİ I (2 Teorik / 3 Kredi): İnsanlığın ilk aleti yapmasıyla başlayan arkeolojik sürecin algılanabilmesi için, zaman ve kronoloji gibi kavramlar, arkeoloji biliminin ortaya çıkması, arkeolojik materyal ve değerlendirilmeleri, antik çağlar, antik kentler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH205 – TÜRKİYE MÜZELERİ (2 Teorik / 3 Kredi): Müzeciliğin tarihinden başlayarak Türkiye’deki müzelerin tarihsel gelişimi, teşhirleri ve Cumhuriyet tarihindeki rolleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH207 – ANADOLU TÜRK KÜLTÜRÜ VE SANATI (2 Teorik / 3 Kredi): Sanatın tanımı, sanat türleri ve sanat tarihinin temel kavramları, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar sanatın gelişiminin dönemsel özellikleri, özellikle Anadolu coğrafyasındaki dönemlere göre sanat eserlerinin özellikleri ve sanat akımları konularını kapsamaktadır.
REH209 – GENEL İŞLETME (2 Teorik / 2 Kredi): İnsan ihtiyaçları ve ekonomik faaliyetler, ihtiyaç, ekonomi ve üretim ilişkisi, işletmenin doğuşu ve tarihsel gelişimi, işletme biliminin diğer disiplinlerle ilişkisi, işletme çevresi, işletmenin mahiyeti, işletmenin amaç sistemi, temel işletmecilik kavramları, satış geliri, maliyet kavramı, kâr kavramı, verimlilik, ekonomiklik ve rantabilite kavramı, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerde büyüme olgusu, işletmenin kuruluşu bu derste ele alınmaktadır.
REH211 – ANADOLU UYGARLIKLARI II (2 Teorik / 2 Kredi): Ders, Anadolu uygarlıklarını özellikle arkeolojik veriler üzerinden inceler. Bu esnada tarihsel kanıtlardan da faydalanır. Ders, kültür varlıkları, sanat eserleri, mimari öğelerin açıklanması ve karşılaştırılmasıyla işlenir. Sanatın insanoğlunun yaşamında ve kurduğu medeniyetlerdeki önemi ve etkin rolünün gösterilmesi bu dersin amaçlarından biridir. Tarih öncesi çağlardan paleolitik dönemden başlanılarak, sanat eserleri üzerinden insanoğlunun medeniyet tarihindeki aşamaları ve bu medeniyetlerin kültürleri tanıtılmaya çalışılmaktadır. Bu dönemlere damgasını vuran medeniyetlerin eserlerinden ait oldukları kültürlerin tanımlaması yapılmaya ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Sanatın kültür tarihini anlama ve değerlendirmedeki rolü ve önemi de ortaya konmaktadır.
REH213 – SEÇİMLİK DERS I (2 Teorik / 2 Kredi)
REH213.1 – TÜRK SİVİL MİMARİSİ: Ev ve insan tanımı ve gelişimi, mimari yansımaları, ilk ev örnekleri ve kaynakları, Türk evinde oda, Türk evinde süsleme, Türk evinde cephe konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH213.2 – TARİHTE İZ BIRAKANLAR: Ders içeriği; önemli sanatçı, filozof, komutan, mimar, âşık, hekim, coğrafyacı, şair, gezgin kişiler ve yaşadıkları dönemin sosyo-kültürel koşulları ve geride bıraktıkları kültürel miras konularını kapsamaktadır.
REH213.3 – İSTATİSTİK: İstatistik ile ilgili genel kavram ve terimler, olasılık, evren (ana kütle ve örnekleme), hipotez testleri, sıklık (frekans) hesaplama, ki-kare hesaplaması, merkezi eğilim ölçüleri - ortalama, tepe değer (mod) ve ortanca (medyan), dağılım ölçüleri, varyans ve standart sapma, standart değerin hesaplanması (z değeri), t-testleri, f-testi (ANOVA), korelasyon, regresyon, indeksler bu ders kapsamında ele alınmaktadır.
REH213.4 – DÜNYA COĞRAFYASI VE TURİZM DESTİNASYONLARI: Kıtalar (Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ve Antarktika), kıtalardan seçilen ülkeler, Balkan ülkeleri, Kafkasya ve Ortadoğu ülkeleri ile Orta Asya ülkeleri bu derste turistik değerler açısından ele alınmaktadır.
REH213.5 – TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI: Politika ve planlama kavramlarının tarihsel gelişimi, turizm politikası ve planlaması kavramları, sürdürülebilir turizmin gelişimi ve planlaması, sürdürülebilir turizm ile ilgili planlama teknikleri, kamu ve özel sektör turizm politikalarının nitelikleri, planlama çeşitleri, turizmin gelişimini sağlayıcı politika ve planlama örnekleri, bölgesel kalkınma politikaları içinde turizm politika ve planlamasının yeri ve önemi, Türkiye’de turizm politikası ve planlaması, tarihsel gelişimi ve karşılaşılan sorunlar, Turizm politikaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer kurum ve örgütlerin turizm politika ve planlama içindeki rolü, turizm 2023 stratejisi, örnek olay incelemesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH213.6 – DESTİNASYON YÖNETİMİ: Destinasyon tanımı ve özellikleri, destinasyon geliştirme ve planlama, destinasyon yönetim örgütleri, destinasyonlarda toplam kalite yönetimi, destinasyon yönetimi ve kıyaslama, destinasyon pazarlaması, destinasyonlarda ürün geliştirme, destinasyon marka yönetimi konuları ele alınmaktadır.
REH213.7 – GENEL MUHASEBE: Temel muhasebe bilgileri, muhasebenin temel kavram ve varsayımları, bilanço, gelir tablosu, amortisman, muhasebede kayıt araçları, muhasebe kayıt işlemleri ve yöntemleri, tekdüzen hesap planı, mizan, kesin mizan konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH213.8 – ETKİNLİK YÖNETİMİ: Etkinlik kavramı, kapsamı ve özellikleri, etkinlik turizmi, etkinliklerin yönetimi ve koordinasyonu, etkinlik pazarlaması, marka ve marka iletişimi kavramları, pazar analizi, bölümleme (segmentasyon), konumlandırma, marka kimlik ve kişiliği, marka mimarisi, turizm sektöründe marka iletişimi ve etkinlik, örnek uygulamalar bu derste ele alınmaktadır.
REH215 – SEÇİMLİK DERS II (2 Teorik / 3 Kredi)
REH215.1 – INTRODUCTION TO HOSPITALITY INDUSTRY: This course covers international hotel chains and other accommodation/lodging establishments, organizational structures of these operations in detail. The important aspects such as a brief history of lodging industry, size and scope of the accommodation sector and hospitality industry, factors influencing hotel development, hotel classifications, hotel investments and financing, independent and chain hotel operations are reviewed.
REH215.2 – FRONT OFFICE MANAGEMENT: The role and importance of the front office department in the hospitality industry, the duties, organization chart and subdivisions of front office department, duties of front office subdivisions, front office personnel and their duties, organizational communication in the front office, internal communication in the front office department, and communication with management, communication with subdivisions in the front office, communication with other departments in the front office, communication with sales and marketing department, reports and forms ensuring coordination and communication between the front office and the housekeeping, the technical services and the security department, reports and forms ensuring coordination and communication between the front office department and the accounting and the food and beverage department, guest types and communication with guests in the front office, communication with guests in the front office and communication problems at the front office.
REH215.3 – EVENT MANAGEMENT: Concepts, scope and features of event, event tourism, management and coordination of events, event marketing, brand and brand communication concepts, market analysis, segmentation, positioning, brand identity and personality, brand architecture, brand communication and efficiency in tourism sector, case study.
REH215.4 – WINTER AND MOUNTAIN TOURISM: This course covers the terms, features, types, significant examples of winter and mountain tourism.
REH215.5 – NEW APPROACHES IN MARKETING: Introduction and development of marketing, factors leading to change, globalism, classical marketing, technological change, consumer trends, marketing mix, marketing strategies, basic approaches in marketing, technology and internet.

II.YIL 
(BAHAR YARIYILI)

REH202 – İNGİLİZCE II (10 Teorik / 12 Kredi): Öğrencilerin dönem sonunda dil eğitiminde temel kabul edilen dört beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) “Intermediate” düzeyinde aktif olarak kullanmaları ve “upper-intermediate” düzeye dair bir takım gramer ve sözcük bilgisini geliştirmeleri sağlanmaktadır.
REH204 – ARKEOLOJİ II (2 Teorik / 3 Kredi): Dersin amacı, öğrencilerin antik kentlerde görebilecekleri mimari öğeleri, bunların sosyal yaşamdaki yerini arkeolojik kavramlar ve kuramlar eşliğinde öğrenmelerini sağlamaktır.
REH206 – SANAT TARİHİ I (2 Teorik / 3 Kredi): Bu derste, 19. yüzyıldan itibaren arkeolojiden bağımsızlaşan sanat tarihi biliminin geçirdiği safhalar ve sanat tarihinin diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri incelenir. Sanat tarihinde kullanılan mimari, resim, heykel, el sanatları ve diğer konularla ilgili terimler örneklerle öğretilmektedir.
REH208 – YUNAN VE ROMA MİTOLOJİSİ(2 Teorik / 2 Kredi): Yunan ve Roma Mitolojisi tanrıları, kahramanları hakkında gerekli bilgiler verilerek, bu kültürlerin farklı kültürlerle karşılaştırılması sağlanmaktadır.
REH210 – SEYAHAT İŞLETMELERİ YÖNETİMİ(2 Teorik / 3 Kredi): Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin tanımı, özellikleri, organizasyon yapıları, paket turların organizasyonu ve nitelikleri, seyahat acentalarının önemi, tarihsel gelişimi, sınıflandırılması, dağıtım kanalı çeşitleri, örgüt şemaları, Türkiye’de seyahat acentacılığı ve TÜRSAB, 1618 sayılı seyahat acentacılığı kanunu bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH212 – SEYAHAT İŞLETMELERİNDE OTOMASYON UYGULAMALARI (2 Teorik 1 Uygulama / 3 Kredi): Öğrencilerin sektörde kullanabileceği biletleme ve yer ayırmaya yönelik otomasyon uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH214 – SEÇİMLİK DERS III (2 Teorik / 2 Kredi)
REH214.1 – GENEL EKONOMİ: İktisatla ilgili temel kavramlar, makroekonomi-mikroekonomi ayrımı, iktisatın diğer bilim dallarıyla ilişkileri, ekonominin aktörleri, temel iktisadi sorular, piyasa ekonomisinin gelişimi, tam rekabet piyasası, iktisadi akımlar: Klasikler, Keynesyenler, Monetaristler, Arz Yanlı iktisatçılar, Anayasal iktisatçılar vb.,piyasa aksaklıkları, monopol ve oligopol piyasa yapıları, devletin piyasaya müdahale gerekçeleri ve devlet müdahalesinin ortaya çıkardığı sorunlar, regülasyon politikaları, ulusal ve uluslararası iktisadi kurumlar ve bunların temel fonksiyonları: Dünya Bankası, IMF, WTO, ECB, FED, TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı vb., üretim imkanları eğrisi, fiyat mekanizması: Talep, arz ve piyasada fiyat oluşumu, esneklikler, talep ve arzın fiyat esneklikleri, tüketici davranışı teorisi, üretim ve maliyetler, makro ekonomiye genel bakış, milli gelir, GSYİH, SYİH, satın alma gücü paritesi, kişi başı gelir, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, Toplam Talep (AD) Toplam Arz (AS) modeli, temel makro ekonomik sorunlar, büyüme, enflasyon, işsizlik sorunu, işsizlik türleri, ödemeler bilançosu, cari açıklar, maliye politikası ve kamu bütçesi, para politikası ve bankacılık, gelir dağılımı politikaları, sosyal devlet ve uygulamaları ana hatlarıyla anlatılmaktadır.
REH214.2 – ULUSLARARASI OTEL İŞLETMECİLİĞİ: Otel işletmelerinin sınıflandırılması ve özellikleri, otel işletmelerinde kuruluş yeri tespiti, otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, otel işletmelerinde pazarlama, muhasebe, satın alma, ön büro hizmetleri, kat hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri, yiyecek-içecek maliyet kontrolü ve otel işletmelerinde gelir yönetimi ile bu alandaki yeni eğilimler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH214.3 – GASTRONOMİ: Gastronomi ve ilgili kavramlar, gastronominin bilimsel ve sanatsal boyutları, bir turistik ürün ve çekicilik olarak gastronomi, ağırlama endüstrisinin bir boyutu olarak gastronomi, gastronomi turizmi ve gastronomi turizminin gelişimi, yeme alışkanlık ve geleneklerinin gelişimi, temel beslenme ilkeleri, yiyecek içecek türleri ve bileşenleri, yiyecek içecek üretim teknikleri, yiyecek depolama ve koruma, yiyecek zehirlenmesini önleme, yiyecek güvenliği,hijyen ve sanitasyon, gıda güvenliği sistemleri: HACCP, Avrupa gastronomisinin genel değerlendirilmesi konuları bu derste ele alınmaktadır.
REH214.4 – SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM: Öğrenciler çevre konularında sorunları tanımakta, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemini kavramakta ve çevre bilinci kazanmaktadır. Anlatılan teorik veriler öğrencilerin yapacakları araştırmalar ile pekiştirilmektedir. Çevrenin önemi, turizmin gelişiminde çevrenin rolü, turizm işletmelerinde sürdürülebilir turizm yaklaşımları konuları derste ele alınmaktadır.
REH214.5 – DRAMA: İletişim, güven çalışmaları ve grup dinamiği, rol oynama ve doğaçlama, dramatik kurgunun bileşenleri, yaratıcı drama teknikleri, öğrenme ve öğretme sürecinde yaratıcı drama, öğrenme ve öğretme sürecinde yaratıcı drama, oyun bilgisi ve kuramı, yazılı sanatlar ve yaratıcı drama, dans hareketleri ve müzik ve yaratıcı drama, beden eğitimi dersi ve yaratıcı drama ilişkisine örnek çalışma, öğrenci uygulamaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH214.6 – TÜRKİYE FLORA VE FAUNASI: Türkiye’deki biyo-çeşitliliğe genel bir bakış, Türkiye florasındaki zenginlik ve çeşitliliğin nedenleri, Türkiye’de botanik araştırmalarının tarihçesi, Türkiye florasının zenginliğinin nedenleri, Türkiye’de genel iklim tipleri, Türkiye’nin bitkisel coğrafi bölgeleri ve özellikleri, Türkiye hayvan biyo-çeşitliliğinde bulunan türler, önemli faunistik alanlarını gösterebilme, faunanın komşu ülke faunalarıyla benzer ve farklı yönlerinin anlatılması dersin konusunu oluşturmaktadır.
REH214.7 – TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ: Turizmin temel fonksiyonunu oluşturan ingoing, incoming ve outgoing turların planlama aşamasından başlayıp gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi, maliyet hesaplama yönteminin verilmesi, öğrencilere konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH216 – SEÇİMLİK DERS IV (2 Teorik / 2 Kredi)
REH216.1 – TRAVEL MANAGEMENT: Industrial tourism and travel, service industries and tourism, a main product of tourism industry: inclusive tour, production and distrubition network of tourism industry, travel sector of industrıal tourism, operations of tour operators, operations of travel agencies, programming and purchasing, info-communication systems in travel companies.
REH216.2 – WORLD GEOGRAPHY AND TOURISM DESTINATIONS: Geography and tourism, impacts of geography on tourism, tourism and climate; tourism based on quaticresouses, tourism based on landscape and natural life resources, using historical resources on tourism, urban tourism, cruise tourism, cultural tourism, tourism transportation and tourism geography, development of tourism and tourism transportation, efficient factors of international tourism movements and their spatial distrubition, main cultural environment characteristics that are important for tourism, cultural substances which are inculuded or planned for the List of World Heritage.
REH216.3 – MYTHOLOGY: The definition of mythology, comparison will be made between Turkey and its neighbours according to the mythological perspective.
REH216.4 – GASTRONOMY: Gastronomy and related concepts, scientific and artistic dimensions of gastronomy, gastronomy as a touristic product and attractiveness, gastronomy in hospitality industry, development of gastronomy tourism, development of eating habits and traditions, basic principles of nutrition, food and drink types and components, food and beverage preparation techniques, food storage and protection, preventing food poisoning, hygiene and sanitation, food safety systems: HACCP, overall assessment of the European gastronomy.

III. YIL 
(GÜZ YARIYILI)

REH301 – İNGİLİZCE III (6 Teorik / 8 Kredi): İngilizcede ileri düzeyde dilbilgisi kuralları ile ilgili konular, kelimeler, alıştırmalar ve okuma parçaları, örnek çalışma olarak İstanbul bölgesinde bulunan Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Sultanahmet Hipodromu, Sultanahmet Camii, Haliç ve Boğaz turu çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH303 – ARKEOLOJİ III (2 Teorik / 3 Kredi): Anadolu’da Demir Çağı, Antik Çağ Roma sanatında mimarlık, seramik ve yontu, belli başlı Antik kentlerin tanıtımı ile Antik Çağ sosyal yaşamı dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH305 – SANAT TARİHİ II (2 Teorik / 3 Kredi): Anadolu'da oluşan, Türk sanatına etki eden ve Anadolu dışında varlık göstermiş devletlerin sanatları anlatılarak Anadolu Selçuklu devletinin sanat özellikleri kavratılmaktadır. Anadolu Selçuklu devletinin sanatsal özellikleri detaylı olarak ele alınmaktadır.
REH307 – TÜRK VE ANADOLU MİTOLOJİSİ (2 Teorik / 3 Kredi): Türk mitolojisinde görülen başlıca imgeler efsane, destan ve yazıtlar dikkate alınarak açıklanır. Türk mitolojisinin ana konuları, kozmoloji ve semboller ve imgeler tartışılır. Anadolu’da yaşamış uygarlıkların tanrılarının birbirleriyle ve insanlarla olan ilişkilerini inceleyip günümüze kadar gelen efsaneleri ve öyküleri incelenir.
REH309 – SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2 Teorik / 2 Kredi): Bilimsel araştırma kavramı ve özellikleri, bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci, veri toplama yöntemleri, ölçek türleri, örneklem ve örnekleme yöntemleri, veri analiz teknikleri, SPSS programı ve SPSS uygulamaları, bilimsel araştırma sürecinde etik konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH311 – SEÇİMLİK DERS V(2 Teorik / 2 Kredi)
REH311.1 – TÜRK VE DÜNYA MUTFAKLARI: Türk mutfağının kültürel ve tarihsel gelişimi, Türk mutfağına özgü ulusal ve bölgesel yiyecek-içecekler hazırlama-pişirme yöntemleri, işleme-saklama yöntemleri ve kullanılan araç gereçler, bölgelere/yörelere göre mutfakların tanınması, Türk mutfağı ve dünya mutfak kültürlerinin araştırılması konuları derste ele alınmaktadır.
REH311.2 – HALKLA İLİŞKİLER: Turizm işletmelerinde hakla ilişkiler faaliyetlerinin kapsamı, halkla ilişkiler bölümünün organizasyon yapısı ve işletmedeki yeri, halkla ilişkiler faaliyetlerinde yazılı, sözlü, görsel ve işitsel araçları kullanabilme ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlama ve yürütme konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH311.3 – TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞI: Tüketici pazarlarının demografik ve ekonomik özellikleri, tüketici davranışını etkileyen faktörler, tüketici satın alma davranışı ve karar süreci konuları ve çevresel etkiler bu ders kapsamında ele alınmaktadır.
REH311.4 – ANİMASYON VE ANADOLU HALK KÜLTÜRÜ: Halkbilimi hakkında genel bilgiler, halkbiliminin ilişkili olduğu bilim dalları, halkbiliminin tarihçesi ve gelişimi, halkbilimi araştırmalarında kullanılan araçlar ve derleme metotları, halkbiliminde gelenek, görenek ve inançlar, el sanatları, halk edebiyatı, halk dansları, halk müziği, halk tiyatrosu, çocuk oyunları, halkbilimi ve turizm ilişkisi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH311.5 – BİREYLERARASI İLETİŞİM: Etkin iletişim (kişilerarası iletişim), kendini tanıma, dinleme, ikna, kişiler arası iletişimin önündeki engeller, algılama, iletişimde soru sorabilme, grup iletişimin fonksiyonu, grup içi ve grup dışı çatışma olgusu, örgütsel iletişim, örgütün iletişim engelleri, kurumsal iletişim, kültürlerarası iletişim, uluslararası iletişim konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH311.6 – SOSYAL PSİKOLOJİ: Genel olarak davranış kavramı, algılama, kişilik, benlik, kültür, tutum, etkileyici iletişim, sosyal etki, grup, liderlik konuları bu derste ele alınmaktadır.
REH313 – SEÇİMLİK DERS VI (2 Teorik / 3 Kredi)
REH313.1 – TURKISH AND WORLD CUISINE: The cultural and historical development of the Turkish cuisine, national and regional food and drinks specific to Turkish cuisine, preparation-cooking methods, processing-storage methods and tools used regional recognition of cuisine, researching the cultural aspect of world and Turkish cuisine.
REH313.2 – RECREATION AND ANIMATION: Concept of recreation and types of recreation, relationship between recreation features, development and tourism, organizations that implement recreation management, animation concept, types and features, effects of animation services on touristic product, functions and cost, the operation and principles of the animation system, management of animation services, organization in animation services, management processes in animation, animation professional standards, applied animation events, traditional culture animation, animation games.
REH313.3 – SPECIAL INTEREST TOURISM: Tourism system and special interest tourism place in the system, special interest tourism types, world and Turkey applications, distinction between general interest and special interest, evaluation of special interest tourism with a holistic approach, evaluation of tourism trends in terms of special interest tourism.
REH313.4 – CONSUMER BEHAVIOUR IN TOURISM: Demographic and economic characteristics of consumer markets, factors affecting consumer behaviour, consumer purchasing behaviour and decision process issues, environmental effects.
REH313.5 – TRAVEL BUSINESS: Basic concepts, business and management functions in the travel businesses, contemporary management approaches.
REH313.6 – ADVANCED ENGLISH GRAMMAR: Answering sample YDS questions from mastering KPDS book. Reading passages from Extreme KPDS book. Close tests from Extreme KPDS book. Advanced vocabulary exercises from extreme KPDS book.
REH315 – İKİNCİ YABANCI DİL I (6 Teorik / 6 Kredi)
REH315.1 – RUSÇA I: Başlangıç seviyesinde, Rusçanın temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek, dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH315.2 – ALMANCA I: Başlangıç seviyesinde, Almancanın temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

III. YIL 
(BAHAR YARIYILI)

REH302 – İNGİLİZCE IV (6 Teorik / 8 Kredi): İngilizcede ileri düzeyde dilbilgisi kuralları ile ilgili konular, kelimeler, alıştırmalar ve okuma parçaları, örnek uygulama alanı olarak İstanbul bölgesinde bulunan Kariye Camii, Kapadokya Bölgesi tarihi-coğrafi yapısı, Kapadokya Bölgesi mimarisi, Hıristiyanlık Dönemi ikonografisi, Bodrum Kalesi Müzesi, Likya Bölgesi tarihi ve ören yerleri ele alınmaktadır.
REH304 – DİNLER TARİHİ (2 Teorik / 3 Kredi): Bu derste dinler, öncelikle tarih ve filoloji metotları kullanılarak doğuş ve gelişmesinden inanç, ibadet, ahlak, uygulama gibi konularına kadar tarihi seyir içinde incelenmekte, dinlerin diğer dinlerle olan ilişkileri farklı ve ortak özellikleri karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.
REH306 – SANAT TARİHİ III (2 Teorik / 3 Kredi): Anadolu beylikler dönemine şekil veren Beyliklerin (Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Karesioğulları, Hamitoğulları, Eşrefoğulları, Menteşoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Candaroğulları (Isfendiyaroğulları) vd.)tanıtılması, Osmanlı başlangıç dönemi mimarisi ve bu dönem örnekleri ders kapsamında ele alınmaktadır.
REH308 – TURİZM PAZARLAMASI (2 Teorik / 2 Kredi): Turizm sistemi ve turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramlar, hizmetlerin temel özellikleri, turizm işletmelerinde ürün ve ürün geliştirme, pazar, pazar bölümlemesi ve pazarlama stratejileri, turizm işletmeleri pazarlama çevresi analizi ve AR-GE, turizmde tüketici davranışı, turizmde hedef pazarların seçimi, turizm ürünü, turizm işletmelerinde fiyatlandırma, turizmde dağıtım kanalları, turizm işletmelerinde tutundurma, pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, turizm işletmeleri açısından modern pazarlama teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH310 – SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ (2 Teorik / 2 Kredi): Seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü ile ilgili temel kavramlar, turizm endüstrisinde seyahat acentaları ve tur operatörlerinin rolü ve önemi, paket tur hazırlanması ve yönetimi, seyahat acentaları ve tur operatörlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı ve etkileri, Türkiye’deki ve Avrupa Birliği ülkelerindeki seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü endüstrilerinin karşılaştırılması konuları bu derste ele alınmaktadır.
REH312 – SEÇMELİ SEMİNER (2 Teorik / 2 Kredi): Dersin öğretim elemanı seminer ile ilgili temel kaynaklar, dersin işlenişi ve seminer konularını kapsayacak şekilde derse giriş yapar, ilgili alandaki kavram, terim ve kuramlara ilişkin bilgiler verir, ilgili öğrenci hazırlamış olduğu konuyu sunar ve dersin öğretim elemanı yorumlarını yapar, konu hakkında tartışma yapılır, dersin sonunda ilgili sunum hakkında çıkarımlarda bulunulur.
REH314 – SEÇİMLİK DERS VII (2 Teorik / 2 Kredi)
REH314.1 – TURİZMDE ULUSLARARASI TUTUNDURMA: Turizmde uluslararası tutundurma yönetimi tanımı, iletişim süreci, reklam, halkla ilişkiler, satış artırıcı çabalar, doğrudan satış, kişisel satış, uluslararası tutundurma stratejileri, dersin konusunu teşkil eder.
REH314.2 – YER AYIRMA SİSTEMLERİ VE BİLETLEME: Yer ayırma sistemlerine giriş, yer ayırma işlemlerinde kullanılan kavramlar, satış kodları, biletleme kavramı, bilet rezervasyonu, booking file fonksiyonları, merkezi rezervasyon sistemi, otomasyon programının tanıtılması, bilgi ekranı, PNR oluşturma, zorunlu girişler, temel fiyatlandırma, ücret yükleme, genel değerlendirme konuları derste ele alınır.
REH314.3 – FOTOĞRAFÇILIK: Temel fotoğraf bilgisi, fotoğraf ve komposizyon, diyafram ve enstantane, fotoğraf ve ışık, fotoğraf çekim teknikleri, objektifler, pozlama, filtreler, alan derinliği, pozometreler, ışıkla boyama, panoramik fotoğraf çekimi, fotoğraf uygulamaları dersin içeriğini oluşturur.
REH314.4 – KÜLTÜREL MİRAS: Kültür turizminin tanımı, prehistorik miras, arkeolojik miras, tarihsel miras, su altı kültür mirası, endüstriyel miras, askeri miras, dini miras, kırsal miras ve turizm ilişkileri dersin içeriğini oluşturur.
REH314.5 – NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI: Öğrencilerin, kamu ve sosyal yaşam alanlarına ait görgü ve nezaket kurallarını iş ve özel yaşamlarında kullanarak özellikle ast-üst ilişkilerinde, iletişim kurma ve uygun davranış geliştirme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH316 – SEÇİMLİK DERS VIII (2 Teorik / 2 Kredi)                                                        
REH316.1 – TOURISM MARKETING: Basic terms and concepts related to tourism system, characteristics of services, market segmentation in tourism, tourist market and tourism marketing strategies, analysis of marketing environment in tourism, consumer behaviour in tourism, target market selection in tourism, tourism product, pricing in tourism enterprises, distribution channels in tourism, promotion in tourism marketing, application and evaluation of tourism marketing activities, modern marketing techniques for tourism enterprises.
REH316.2 – BUSINESS ETHICS IN TOURISM: Definitions of business ethics and related concepts, social responsibilities of business, introducing ethical theories and approaches, ethical issues in business and management, prescriptive and psychological approaches in ethical decision making, ethical decision making process, ethical dilemmas of managers, application of traditional ethical theories to modern business decision making, managing for ethical conduct, ethics as organizational culture; creating an ethical organizational culture, managing for ethical conduct in hospitality ındustry, case studies and selected issues of ethics in tourism management.
REH316.3 – TOURISM SEMINAR: General info about the meetings and seminars as a type of special interest tourism, the position and the importance of seminar for guiding to find work and education.
REH316.4 – TRAVEL AGENCIES AND TOUR OPERATORS: Basic terms and concepts related to tourism, role and ımportance of travel agencies in the tourism industry, preparation and management of package tours, the use of information technologies by travel agencies and tour operators and its impacts, the comparison of travel agencies and tour operation business in the EU countries and Turkey.
REH316.5 – TOURISM ECONOMICS: Tourism and economics economic characteristics of tourism industry, market for recreation leisure and tourism products measurement in tourism, tourism demand, tourism supply¸ market structures in tourism, pricing in tourism, macroeconomic environment and tourism, tourism growth and national economies, income, employment and prices in tourism, the balance of payments and exchange rates, globalization in tourism and multinational companies, government and tourism, Turkish tourism, world tourism and trends
REH316.6 – ADVANCED ENGLISH WRITING: Teach the students how to write four types of essays (example, comparison-contrast, cause- effect, argumentative), the students are also informed about analyzing a paragraph, forming a thesis statement and writing an outline, in each class students are supposed to practice the skills they have learnt by writing compositions in class or at home.
REH318 – İKİNCİ YABANCI DİL II (6 Teorik / 6 Kredi)
REH318.1 – RUSÇA II: Başlangıç seviyesinde, Rusçanın temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.
REH318.2 – ALMANCA II: Başlangıç seviyesinde, Almancanın temel gramer konularının işlenmesi, öğrencilere temel düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime hazinesi ve mesleki terminoloji oluşturma, başlangıç seviyesinde dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek.

IV. YIL 
(GÜZ YARIYILI)

REH401 – İNGİLİZCE V (4 Teorik / 6 Kredi): Bu dersin amacı, İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çeviride gerekli olan temel becerileri, çeşitli cümle ve metinler üzerinde analiz, tartışma ve uygulama yaparak kazandırmak ve ayrıca özellikle YDS için gerekli ileri bilgi ve becerilerle donatmaktır.
REH403 – İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEMELER (2 Teorik / 2 Kredi): İkonografi ve etimolojik kökeni, ikonografik çözümleme ve ikonolojik yorum yönteminin tanımı, Yunan mitolojisinde ikonografi,Tevrat ikonografisi ve sanat,  İncil ikonografisi ve sanat, İslam medeniyetinde ikonografi ve sanat, aziz ve azizelerin ikonografisi,tarihsel olaylar ve ikonografik çözümleme yöntemi, gündelik yaşantı ve ikonografi, sanat eserlerinde ikonografik çözümleme ve ikonolojik yorum yönteminin uygulamaları, çağdaş ikonlar ve ikonografi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH405 – TURİZM EKONOMİSİ (2 Teorik / 2 Kredi): Turizm ekonomisi ile ilgili temel kavramlar, turizm ve kalkınma ilişkisi, turizmin ekonomik etkileri, turizm talebi, turizm arzı, turizmde piyasa çeşitleri, turizmde arz talep dengesi ve fiyat oluşumu, turizmde yabancı sermaye ve çokuluslu işletmeler, Türkiye ekonomisinde turizmin yeri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH407 – REKREASYON (2 Teorik / 2 Kredi): Rekreasyonla ilgili temel kavramlar, rekreasyonun tarihi gelişimi, rekreasyon çeşitleri ve özellikleri, rekreasyon ve turizm ilişkisi derste ele alınmaktadır.
REH409 – TURİZMDE İŞ AHLAKI (2 Teorik / 2 Kredi): İş ahlakının tanımı ve ilgili kavramlar, işletmelerin sosyal sorumlulukları, etik teorileri ve yaklaşımlarına giriş, işletmecilik ve yönetimde etikle ilgili konular, geleneksel etik kuramların modern işletmecilik kararlarına uygulanması, karar vermede normatif ve psikolojik yaklaşımlar, etikle ilgili karar verme süreci,  yöneticilerin etik açısından yaşadıkları ikilemleri, etik davranış yönetimi, örgüt kültürü olarak etik, etiksel örgüt kültürü oluşturma, ağırlama endüstrisinde etiksel davranış yönetimi, turizmde ve turist rehberliğinde etik kodları, turizm yönetim etiğinde seçme konular ve örnek olay incelemeleri dersin içeriğini teşkil etmektedir.
REH411 – BİTİRME TEZİ I (2 Uygulama / 2 Kredi): Öğrenci bağımsız olarak bir danışman nezaretinde turizm rehberliği alan konularından birinde tez önerisi çalışmalarında bulunur. Bu derste tez konusunun belirlenmesi, amaç, yöntem, yazım kuralları vb. öğrenme imkânı elde edilmektedir.
REH413 – İŞYERİ EĞİTİMİ I (6 Kredi): Öğrenciler birinci sınıftan itibaren asgari 45 iş günü olmak şartıyla “Fakülte Staj Yönergesi” çerçevesinde iş yeri eğitimlerini (stajlarını) tamamlamak zorundadırlar. İşyeri eğitimini tamamlayanlar bu dersten başarılı sayılırlar. İşyeri eğitimi dersi not ortalamasına katılmaktadır.
REH415 – SEÇİMLİK DERS IX (2 Teorik / 2 Kredi)
REH415.1 – GİRİŞİMCİLİK: Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme girişimciliği, küçük işletmelerin kuruluş süreci, işletme çeşitleri, kuruluş yeri seçimi, küçük işletmelerde yönetim, küçük işletmelerde pazarlama, küçük işletmelerde finansman, girişime yönelik iş planı hazırlama, küçük işletmelerde büyüme, küçük işletmelerde iflas, küçük işletmelerin sorunları, küçük işletmelerin sorunlarının çözüm yolları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH415.2 – ÖZEL İLGİ TURİZMİ: Özel ilgi turizminin önemi, kavramı, tanımı, faaliyet alanı, uluslararası turizm pazarının değişimi sonucu ortaya çıkan seyahat motivasyonları ve aktiviteler, özel ilgi turizminin diğer turizm çeşitleriyle benzerlikleri, alternatif turizm çeşitleri, turizm ürününün farklılaştırılmasında özel ilgi turizminin önemi, özel ilgi alanlarının tespiti ve pazarlaması, turistin ürün çeşidi seçiminde kararını etkileyen faktörler, davranış ve beklenti araştırmaları, özel ilgi turizminde araştırma ve geliştirmenin önemi, Türkiye’de özel ilgi turizmine yönelik turlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH415.3 – DISTRIBUTION CHANNELS IN TOURISM: Definitions of distribution and distribution channels, functions of distribution channel, distribution channel options, organizing distribution channel, analysis of customer requirements, determination of distribution channel objectives, principles in tourism distribution channel selection, factors affecting distribution channel selection, determination of distribution channel options, evaluation of distribution channel options, classification of tourism distribution channels, intermediaries in tourism distribution channel, airline distribution channels, computerized reservation systems, global distribution systems, online sales on web pages, travel search engines, recent developments in the tourism distribution channel, future of tourism distribution channel.
REH415.4 – CURRENT ISSUES IN TOURISM: A wide range of topics on different types and modes of travel and related travel organization systems such as adventure travel, special airport services, domestic tourism, interest travel, student and youth travel as well as corporate travel market, congress organizations, cruise market operation, group travel as well as procedures by submission and analyses of cases by specialists of the respected fields.
REH415.5 – DESTINATION MANAGEMENT: Definition and characteristics of destination, destination development and planning, destination management organizations, total quality management in destinations, destination management and benchmarking, destination marketing, product development in destinations, destination brand management.
REH415.6 – TOURISM POLICY AND PLANNING: The historical development of policy and planning concepts, tourism policy and planning concepts, sustainable tourism development and planning, sustainable tourism-related planning techniques, qualifications of public and private sector tourism policy, planning varieties, examples of tourism development policies and planning, the developed countries of the European Union and the comparison of tourism policies and plans, place and importance of tourism policy and planning in regional development policy, tourism policy and planning, its historical development and the problems encountered in Turkey, tourism policies, the role  of Ministry of Culture and Tourism and other institutions and organizations in tourism policy and planning, Tourism 2023 strategy, case study.
REH417 – İKİNCİ YABANCI DİL III (6 Teorik / 6 Kredi)
REH417.1 – RUSÇA III: Orta seviyede Rusçanın temel gramer konularının tanımlanması, orta seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH417.2 – ALMANCA III: Orta seviyede Almancanın temel gramer konularının tanımlanması, orta seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi konuları bu derste ele alınmaktadır.

IV. YIL 
(BAHAR YARIYILI)

REH402 – İNGİLİZCE VI (4 Teorik / 6 Kredi): Bu dersin amacı, İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çeviride gerekli olan temel becerileri, çeşitli cümle ve metinler üzerinde analiz, tartışma ve uygulama yaparak kazandırmaktır. Ayrıca özellikle YDS için gerekli ileri düzeyde bilgi ve becerilerin artırılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH404 – UYGARLIK TARİHİ (2 Teorik / 2 Kredi): Uygarlık kelimesinin etimolojisi, uygarlıklar arasındaki ilerleme farkları, prehistorik dönemler, yiyecek üretiminin başlaması ve yayılışı, hayvanların evcilleştirilmesi, hayvanların evcilleştirilmesinin etkileri, uygarlıkların farklı kıtalarda farklı hızlarda yayılmasının nedenleri, sınıfların ortaya çıkması, Avrasya’da uygarlıkların farklı gelişmesi, Yunan Uygarlığının doğuşu, bilimsel düşüncenin ortaya çıkışı, Epilog konuları derste ele alınmaktadır.
REH406 – TURİZM MEVZUATI (2 Teorik / 2 Kredi): Turizm hukuku ve kaynakları, Türkiye’de turizme ilişkin yasal düzenlemeler, turizm endüstrisinde kanun ve yönetmelikler, seyahat acentaları, tur operatörleri ve diğer turizm organizasyonları, ulusal ve uluslararası turizm örgütleri, turizmde tüketici hakları ile özellikle 2012 yılı Turizm Rehberliği Meslek Kanununun değiştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH408 – SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLK YARDIM (2 Teorik / 2 Kredi): İlk yardım ile ilgili temel kavramlar, CPR (kalp ve solunum desteği)(teori ve uygulama), travma, kanamalar (teori ve uygulama), yaralanmalar (teori ve uygulama), şok, kırıklar (teori ve uygulama), ani hastalıklar, zehirlenmeler, yanıklar, hastalıklardan korunma yöntemleri, bulaşıcı hastalıklar, donmalar dersin konusunu oluşturmaktadır.
REH410 – KÜLTÜREL TERCİHLER YÖNETİMİ (2 Teorik / 2 Kredi): Ülkelerin coğrafi konumu, önemli kültür varlıkları, mutfağı, sanatı, kültürü, inanışları ve mimarisi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH412 – BİTİRME TEZİ II (2 Uygulama / 2 Kredi): Öğrenci bağımsız olarak bir danışman nezaretinde turizm rehberliği alan konularından birinde tez hazırlar. Tezin Fakülte tez yazım kuralları çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir.
REH414 – İŞYERİ EĞİTİMİ II (6 Kredi): Öğrenciler birinci sınıftan itibaren asgari 45 iş günü olmak şartıyla “Fakülte Staj Yönergesi” çerçevesinde iş yeri eğitimlerini (stajlarını) tamamlamak zorundadırlar. İşyeri eğitimini tamamlayanlar bu dersten başarılı sayılırlar. İşyeri eğitimi dersi not ortalamasına katılmamaktadır.
REH416 – SEÇİMLİK DERS X (2 Teorik / 2 Kredi)
REH416.1 – BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER: Bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılma.
REH416.2 – KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU: Türkiye’de ve dünyada kongre yönetimi, kongre türleri, toplantı ve kongre düzenleyicileri, kongre planlaması, kongrelerde halkla ilişkiler faaliyetleri, kongrelerde yiyecek-içecek ve banket hizmetleri, Türkiye’de düzenlenen sektörel fuarlar ve özellikleri derste ele alınmaktadır.
REH416.3 – İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: İnsan kaynakları yönetimine giriş, insan kaynakları politikası ve planlaması, iş analizi, iş tanımları, iş gerekleri, işgücü pazarı ve iş gören bulma, seçme, işe alma, eğitim, takım oluşturma ve geliştirme, işgören değerlendirme, disiplin, ücretlendirme, konaklama işletmelerinde farklı kültürler, endüstriyel ilişkiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH416.4 – CONGRESS AND FAIR ORGANIZATION: Congress management in Turkey and the world, the congress types, meeting and congress organizers, congress planning, public relations activities in congresses, catering and banquet services in congresses, sectoral trade fairs held in Turkey and their characteristics.
REH416.5 – INTERPERSONAL COMMUNICATION: Effective communication (interpersonal communication), self-recognition, listening, persuasion, ınterference between people, detection, asking questions in communication, group communication function, in-group and out-group conflict cases, organizational communication, includes communication obstacles issues, cases.
REH418 – İKİNCİ YABANCI DİL IV (6 Teorik / 6 Kredi)
REH418.1 – RUSÇA IV: Orta seviyede Rusçanın temel gramer konularının tanımlanması, orta seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
REH418.2 – ALMANCA IV: Orta seviyede Almancanın temel gramer konularının tanımlanması, orta seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi derin içeriğini oluşturmaktadır.

 
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr