DERS İÇERİKLERİ

 

Turizm İşletmeciliği Bölümü Ders İçerikleri Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız.

T. C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Ders İçerikleri
I.YIL
(I.YARIYIL)

TUR101 - YOĞUN İNGİLİZCE I (12 Teorik / 16 Kredi): Öğrencilerin dönem sonunda dil eğitiminde temel kabul edilen dört beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) Elementary düzeyinde aktif olarak kullanmaları ve bir sonra ki düzeye alt yapı oluşturabilecek sözcük bilgisini geliştirmeleri beklenmektedir.
Ders kitabı: New Headway Elementary
Yardımcı Ders Kitapları: People, Places and Things, Good Grammar, workbook, teacher book, Oxford bookworm stage 1, 2, 3 , Oxford Wordpower sözlük.

TUR103 - GENEL TURİZM (2 Teorik / 2 Kredi): Turizmle konusu ile ilgili kavramsal açıklamaları, Dünya ve Türk turizminin genel değerlendirmesi ile turizmin geçmişi ve geleceği konusundaki değerlendirmeleri kapsamaktadır. Turizmle İlgili Genel Kavramlar; Turizm Sistemi; Dünyada ve Türkiye'de Turizmin Gelişimi;; Turizm Çeşitleri; Turizm Talebi; Turizm Arzı; Turizmin Ekonomik Etkileri; Turizmin Sosyo-kültürel Etkileri; Turizmin Çevresel Etkileri;  Ulusal ve Uluslararası Turizm Örgütleri. Turizmde Geleceğe Yönelik Eğilimler.

TUR105 - TÜRKÇE I (2 Teorik / 2 Kredi): Türkçe ile ilgili temel bilgiler, dili sözlü ve yazılı anlatımda doğru, açık ve etkili kullanma becerilerinin kazandırılması ve gerekli uygulamaların yapılması; Heceleme Kuralları; Sıfatlar ve Zamirler; Cümlenin Yapısı; Cümlenin Unsurları; Makale ve Rapor Yazma; Kompozisyon Yazma.

TUR107 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2 Teorik / 2 Kredi): Osmanlı İmparatorluğu: Dağılma Nedenleri ve Devleti Kurtarma Çabaları; Tanzimat Fermanı ve Sonrasındaki Gelişmeler, I. Meşrutiyet;  1. Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi; Mondros Mütarekesi Sonrası Osmanlı Topraklarında Yapılan İşgaller ve İşgale Karşı Yürütülen Faaliyetler; Atatürk ve Milli Hareket (Samsun'a Çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Misak-ı Milli Kararları) ; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve İç Ayaklanmalar; Kurtuluş Savaşı, 1. ve 2. İnönü Savaşları; Sakarya Savaşı; Mudanya Mütarekesi; Lozan Konferansı ve Anlaşması.

TUR109 – TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ I (1 Teorik 1 Uygulama / 3 Kredi): Derste Bilgisayarın temel fonksiyonları, donanımı, programları verildikten sonra Windows işletim sisteminin güncel olan versiyonu öğrencilere tanıtılır ve kullanmaları sağlanır.

TUR111 – İSTATİSTİK (2 Teorik / 3 Kredi): İstatistik ile İlgili Genel Kavram ve Terimler; Olasılık; Evren (Anakütle ve Örnekleme/ Hipotez Testleri; Sıklık (Frekans) Hesaplama; Ki- Kare Hesaplaması; Merkezi eğilim Ölçüleri - Ortalama, Tepe Değer ve Ortanca; Dağılım Ölçüleri; Varyans ve Standart Sapma; Standart Değerin Hesaplanması (Z Değeri); t- Testleri; F-Testi (ANOVA); Korelasyon; Regresyon; Indeksler.

TUR113 – MESLEKİ ORYANTASYON (2 Teorik / 2 Kredi): Turizm Mesleğinin Genel Özellikleri, Turizmde Meslek Kariyeri, Üniversitenin İdari ve Akademik Yapılanması, Yüksekokulun İdari ve akademik yapılanması, Yüksekokulda Eğitim Öğretim Planı, Staj Uygulamaları, Turizm Sektöründe Çalışma Alanları, Hizmet Sektörü, Otelcilik, Seyahat Acentacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Kamu Sektörü ve Turizm, Turizmde Akademik Kariyer, Yurtdışındaki Uygulamalar ve Türkiye ile Karşılaştırması.

 

I.YIL
(II.YARIYIL)

TUR102 - YOĞUN İNGİLİZCE II (12 Teorik / 16 Kredi): Öğrencilerin dönem sonunda dil eğitiminde temel kabul edilen dört beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) Pre-intermediate düzeyinde aktif olarak kullanmaları ve bir sonra ki düzeye alt yapı oluşturabilecek sözcük bilgisini geliştirmeleri beklenmektedir.
Ders kitabı: New Headway Pre-intermediate
Yardımcı Ders Kitapları: People, Places and Things 2, Good Grammar, workbook, teacher book, Oxford bookworm stage 1, 2, 3 , Oxford Wordpower sözlük.

TUR104 - GENEL EKONOMİ (2 Teorik / 2 Kredi): Ekonomi ile İlgili Temel Kavramlar ve Tanımlar, Ekonominin Tarihçesi ve Yöntemi; Kıtlık, Ekonomik Seçim ve Kıtlığın Çözümü; Fırsat Maliyeti; Talep ve Arz; Piyasa Dengesi (Arz, Talep, Fiyat ve Denge) Esneklik; Üretim ve Maliyetler; Piyasa Çeşitleri (Tam Rekabet, Tekel, Oligopol ve Tekelci Rekabet); Faktör Piyasaları ve Faktör Gelirleri, Kamusal Mallar ve Dışsallıklar; Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş ve Milli Gelir; Para ve Bankacılık, Enflasyon.

TUR106 - TÜRKÇE II (2 Teorik / 2 Kredi): Dil; Dil ve Kültür İlişkisi; Dünya Dilleri Arasında Türkçe'nin Yeri; Türkçe'nin Gelişimi; Türkçe'de Seslerin Özellikleri.

TUR108 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2 Teorik / 2 Kredi): Cumhuriyetin İlanı ve Sonraki Gelişmeler; Atatürk İlkeleri; Atatürk ve Reformlar; 1940'dan Sonra Türkiye'nin Dış Politikası.

TUR110 – TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ II (1 Teorik 1 Uygulama / 3 Kredi): Office uygulamaları tanıtılır ve kullanımı sağlanır.  MS Office (Word, Excel, Powerpoint). İnternet ve ağ kullanımına yönelik uygulamalar yapılır.

TUR112 - TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI (2 Teorik / 3 Kredi): Coğrafya ve Turizm İlişkisi; Turizm Coğrafyası ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Talebinin Coğrafi Dağılımı; Turizm Arzının Coğrafi Dağılımı; Uluslararası Turizm ve Uluslararası Turist Akışları; Türkiye'de Turizm ve Yerli Turist Akışı; Türkiye'deki Turizm Kaynaklarının Coğrafi Dağılımı (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz).

TUR114 – AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GİRİŞ (2 Teorik / 2 Kredi): Ağırlama Endüstrisi ile İlgili Tanımlar; Ağırlama Endüstrisinin Alanı; Ağırlama Endüstrisinin Turizm Endüstrisi ile Yapısal ve Fonksiyonel İlişkileri;  Ağırlama Ürünü ve Boyutları; Konaklama Endüstrisi ve Temel İşlemleri; Yiyecek İçecek Endüstrisi ve Temel İşlemleri; Ağırlama İşlemleri Yönetimi; Ağırlama Endüstrisinde Yönetim Sözleşmeleri ve İmtiyaz Anlaşmaları.

 

II.YIL
(III.YARIYIL)

TUR201 – İNGİLİZCE I (6 Teorik / 12 Kredi): Öğrencilerin dönem sonunda dil eğitiminde temel kabul edilen dört beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) Intermediate düzeyinde aktif olarak kullanmaları ve bir sonra ki düzeye alt yapı oluşturabilecek gramer ve sözcük bilgisini geliştirmeleri beklenmektedir.
Ders kitabı: New Headway Intermediate
Yardımcı Ders Kitapları: Good Grammar, workbook, teacher book, Oxford bookworm stage 3, 4, 5, Intermediate düzeye uygun ekstra kitaplardan elde edilen çalışma kağıtları,   Oxford Wordpower sözlük.

TUR203 – GENEL İŞLETME (2 Teorik / 2 Kredi): İşletme ile İlgili Temel Kavramlar; İşletmelerin Sınıflandırılması; İşletmelerin Amaçları; İşletmelerde Büyüklük ve Kapasite; Kuruluş Yeri ve İşletme Çevre İlişkileri; İşletmelerin Fonksiyonları (Yönetim, Üretim, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Finans, Muhasebe, Araştırma ve Geliştirme); Çokuluslu İşletmecilik.

TUR205 – HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2 Teorik / 2 Kredi): Hukukla İlgili Temel Kavramlar; Hukukun Kaynakları; Hukukun Dalları; Hukuk Sistemi ve Türk Hukuk Sistemi; Yargısal Güç ve Düzenleyici Organlar. 

TUR207 – MUTFAK SANATLARI (2 Teorik 2 Uygulama / 4 Kredi):Yiyecek hazırlama teknikleri, standart pişirme yöntemleri, standart yemek kalitesinde yiyecek hazırlama, yiyecek süsleme ve sunumu.

TUR209 – ÖNBÜRO HİZMETLERİ (2 Teorik 1 Uygulama / 3 Kredi): Önbüro Departmanının Önemi; Önbüro Departmanın Organizasyon Yapısı; Önbüro İşlemleri;  Önbüro Personelinin Görev ve Sorumlulukları; Rezervasyon Süreci; Rezervasyon Çeşitleri; Rezervasyon Durum Analizleri; Rezervasyonlarda Karşılaşılan İstisnai Durumlar; Resepsiyon Bölümü, Check-in ve Check-out İşlemleri; Önkasa Bölümü, Hesap Çeşitleri, Hesap Özellikleri, Ödeme Şekilleri ve Ödeme Araçları; Üniformalı Hizmetler ve Santral Bölümleri;  Oda Satış Süreci; Oda Satış Teknikleri; Oda Satışında Özel Durumlar; Önbüro-Konuk İlişkileri ve Konuk Şikayetleri.

TUR211 – OTEL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (2 Teorik 1 Uygulama / 3 Kredi): Turizm İşletmelerinde Yaygın Bir Şekilde Kullanılan Paket Programların Önbüro ve Kat Hizmetleri Modüllerinin Tanıtımı ve Kullanımı; Rezervasyon; Check-in; Müşteri Harcamalarının Kaydedilmesi; Önbüro; Check- out; Ödeme Yöntemleri; Mesajların Kaydedilmesi; Departmanlar Arası Uygulamalar; Kat Hizmetleri Yönetimi; Rapor Hazırlama ve Gece İşlemleri. Turizm İşletmelerinde Yaygın Bir Şekilde Kullanılan Paket Programların Yiyecek-İçecek Modüllerinin Tanıtımı Ve Kullanımı; Rezervasyon; Stok Yönetimi; Mesajların Kaydedilmesi; Departmanlar Arası Uygulamalar; Adisyon İşlemleri.

TUR213 – SEÇİMLİK DERS I (2 Teorik / 2 Kredi):

            TUR213.1 BİREYLERARASI İLETİŞİM (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR213.2 DÜNYA COĞRAFYASI VE TURİZM DESTİNASYONLARI (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR213.3 TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR213.4 DESTİNASYON YÖNETİMİ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR213.5 INTRODUCTION TO HOSPITALITY INDUSTRY (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR213.6 FRONT OFFICE MANAGEMENT (2 Teorik / 2 Kredi):

TUR215 – SEÇİMLİK DERS II (2 Teorik / 2 Kredi):

            TUR215.1 ETKİNLİK YÖNETİMİ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR215.2 BESLENME İLKELERİ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR215.3 TÜRKİYE MÜZELERİ VE ANTİK KENTLERİ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR213.4 NEW APPROACHES IN MARKETING (2 Teorik / 2 Kredi):

 

II.YIL
(IV.YARIYIL)

TUR202 – İNGİLİZCE II (6 Teorik / 12 Kredi): Öğrencilerin dönem sonunda dil eğitiminde temel kabul edilen dört beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) Intermediate düzeyinde aktif olarak kullanmaları ve bir sonra ki düzeye alt yapı oluşturabilecek gramer ve sözcük bilgisini geliştirmeleri beklenmektedir.
Ders kitabı: New Headway Intermediate
Yardımcı Ders Kitapları: Good Grammar, workbook, teacher book, Oxford bookworm stage 3, 4, 5, Intermediate düzeye uygun ekstra kitaplardan elde edilen çalışma kağıtları,   Oxford Wordpower sözlük.

TUR204 – YİYECEK VE İÇECEK SERVİSİ (2 Teorik 2 Uygulama / 4 Kredi): Temel Kavramlar; Yiyecek İçecek İşletmelerinin Sınıflandırılması; Servis Personelinin Özellikleri; Servis Personelinin Tutum ve Davranışları; Servis Araçları; Servise Ön Hazırlık; Masa Düzeni; Kuver Türleri; Kahvaltı Servisi; Table D’Hote Servis, A la Carte Servis, Açık Büfe Servisi, Uluslararası Yiyecek ve İçecek Servis Türleri ve İlkeleri; Sos Hazırlama ve Servis Etme; Şarap Servisi; Ziyafet Servisi; Bar ve Kokteyller.

TUR206 – GASTRONOMİ (2 Teorik / 2 Kredi): Gastronomi ve İlgili Kavramlar; Gastronominin Bilimsel ve Sanatsal Boyutları; Bir Turistik Ürün ve Çekicilik Olarak Gastronomi; Ağırlama Endüstrisinin bir Boyutu Olarak Gastronomi; Gastronomi Turizmi ve Gastronomi Turizminin Gelişimi; Yeme Alışkanlık ve Geleneklerinin Gelişimi; Temel Beslenme İlkeleri; Yiyecek İçecek Türleri ve Bileşenleri; Yiyecek İçecek Üretim Teknikleri; Yiyecek Depolama ve Koruma; Yiyecek Zehirlenmesini Önleme; Yiyecek Güvenliği; Hijyen ve Sanitasyon Sağlamada Yönetim Aracı Olarak HACCP; Avrupa Gastronomisinin Genel Değerlendirilmesi.

TUR208 – TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (2 Teorik / 2 Kredi): Temel Yönetim Kavram ve Terimleri; Yönetim Teorileri, Karar Verme ve Problem Çözme; Turizm İşletmelerinde Planlama Fonksiyonu; Turizm İşletmelerinde Sistem Yaklaşımı; Amaçlara Göre Yönetim; Turizm İşletmelerinde Organizasyon Fonksiyonu, Şebeke Organizasyonlar; Süreç Yenileme ve Temel Yetenek; İletişim ve Liderlik; Motivasyon; Gruplar; Çatışma ve Değişim Yönetimi; Turizm İşletmelerinde Koordinasyon Fonksiyonu; Turizm İşletmelerinde Kontrol Fonksiyonu.

TUR210 – ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (3 Teorik / 3 Kredi): Örgüt Kavramı; Örgütsel Yaşam Hakkında Genel Bilgiler; Davranış Kavramı; İnsan Davranışının Temelleri; Davranış Bilimlerinin Tanımı ve Diğer Bilimlerle İlişkisi; Örgütsel Davranışın Tanımı; Örgütlerde Algılama; Kişilik ve İş; Örgüt Kültürü; Tutum ve İş; Örgütlerde Motivasyon; Örgütlerde Liderlik; Örgütlerde İletişim; Örgütlerde Kişilerarası İletişim.

TUR212 – KAT HİZMETLERİ (2 Teorik 1 Uygulama / 3 Kredi): Kat Hizmetlerinde Planlama ve Organizasyon; Diğer Bölümlerle İlişkiler; Kat Hizmetlerinde İletişim; Kat Hizmetlerinde Malzeme Yönetimi; Kat Hizmetlerinde Kontrol; Kat Hizmetlerinde Temizlik ve Dekorasyon; Kat Hizmetlerinde Hijyen; Kat Hizmetlerinde Güvenlik; Çamaşırhane Yönetimi.

TUR214 – SEÇİMLİK DERS III (2 Teorik / 2 Kredi):

            TUR214.1 BAR UYGULAMALARI VE YÖNETİMİ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR214.2 DÜNYA MUTFAKLARI (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR214.3 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR214.4 ZİYAFET ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR214.5 TRAVEL MANAGEMENT (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR214.6 WORLD GEOGRAPHY AND TOURISM DESTINATIONS (2 Teorik / 2 Kredi):

TUR216 – SEÇİMLİK DERS IV (2 Teorik / 2 Kredi):

            TUR216.1 YER AYIRMA SİSTEMLERİ VE BİLETLEME (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR216.2 TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR216.3 MİTOLOJİ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR216.4 GASTRONOMY (2 Teorik / 2 Kredi):

 

III.YIL
(V.YARIYIL)

TUR301 – İNGİLİZCE III (6 Teorik / 8 Kredi):  Öğrencilerin dönem sonunda dil eğitiminde temel kabul edilen dört beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) Upper-Intermediate düzeyinde aktif olarak kullanmaları ve  sözcük bilgisini geliştirmeleri beklenmektedir.
Ders kitabı: New Headway Upper-Intermediate
Yardımcı Ders Kitapları: workbook, teacher book,  Upper-Intermediate düzeye uygun ekstra kitaplardan elde edilen çalışma kağıtları, sözcük bilgisini geliştirebilecek deyimler ve atasözleri el kitapları.

TUR303 – GENEL PAZARLAMA (2 Teorik / 3 Kredi): Pazarlama ile İlgili Kavramlar; Pazarlama Süreci; Pazarlama Fırsatlarının Değerlendirilmesi ve Pazarlama Amaçlarının Belirlenmesi; Hedef Pazarların Belirlenmesi (Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar ve Konumlandırma); Ürün Stratejisi; Fiyatlandırma Stratejisi; Dağıtım Stratejisi; Tutundurma Stratejisi; Pazarlama Faaliyetlerinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi.

TUR305 – SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2 Teorik / 
3 Kredi):
 Bilim ve Bilimsel Düşünme; Araştırmanın Anlamı, Önemi ve Planlaması; Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri; Anket Tekniği; Örnekleme Türleri; Veri Türlerine Göre Kantitatif ve Kantitatif Analiz Teknikleri; Araştırma Raporu Yazma; Kaynak Gösterim Yöntemleri; Tez Yazımı; SSPS Veri Analiz Programına Veri Girişi.

TUR307 – YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ (2 Teorik / 3 Kredi): Yönetim Kavramı, Kapsamı ve Yönetim Fonksiyonları; Yiyecek İçecek Yönetimi Kapsamı ve Önemi; Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bütçeleme;  Menü Planlaması ve Geliştirme; Yiyecek İçecekleri Fiyatlandırma; Yiyecek İçecek Bölümü Mutfak Planlaması; Yiyecek İçecek Kontrol Sistemi; Yiyecek Üretim Kontrolü ve Aşamaları; Gelir Kontrolü; İçecek Maliyet Kontrol süreci; İçecek Üretim Kontrolü; Ağırlama İşletmelerinde Ziyafet Organizasyonu.

TUR309 – GENEL MUHASEBE (3 Teorik / 3 Kredi): Temel Muhasebe Bilgileri, Muhasebenin Temel Kavram ve Varsayımları, Bilançosu, Gelir Tablosu, Amortisman, Muhasebede Kayıt Araçları, Muhasebe Kayıt İşlemleri ve Yöntemleri, Tekdüzen Hesap Planı, Mizan, Kesin Mizan, Bilanço.

TUR311 – SEÇİMLİK DERS V (2 Teorik / 2 Kredi):

            TUR311.1 ULUSLAR ARASI OTEL İŞLETMECELİĞİ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR311.2 HALKLA İLİŞKİLER (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR311.3 TÜRK MUTFAĞI (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR311.4 ANADOLU HALK KÜLTÜRÜ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR311.5 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ ((2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR311.6 İÇECEKLER (2 Teorik / 2 Kredi):

            TUR311.7 TURİZMDE ULUSLAR ARASI TANITIM (2 Teorik / 2 Kredi):

TUR313 – SEÇİMLİK DERS VI (2 Teorik / 2 Kredi):

            TUR313.1 TURKISH CUISINE (2 TEORİK / 2 KREDİ):
               
            TUR313.2 RECREATION AND ANIMATION (2 TEORİK / 2 KREDİ):
               
            TUR313.3 ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECT (2 TEORİK / 2 KREDİ):
               
            TUR313.4 SPECIAL INTEREST TOURISM (2 TEORİK / 2 KREDİ):

            TUR313.5 CONSUMER BEHAVIOR IN TOURISM (2 TEORİK / 2 KREDİ):

            TUR313.6 BEVERAGES (2 TEORİK / 2 KREDİ):

TUR315 – İKİNCİ YABANCI DİL I (4 Teorik / 6 Kredi): Başlangıç Seviyesinde, Seçilen İkinci Yabancı Dilin Temel Gramer Konularının İşlenmesi, Öğrencilere Temel Düzeyde İletişim Kurmaya Yardımcı Olacak Kelime Hazinesi Ve Mesleki Terminoloji Oluşturma, Başlangıç Seviyesinde Dinleme, Konuşma, Yazma Ve Anlama Becerilerini Geliştirmek.

 

III.YIL
(VI.YARIYIL)

TUR302 – İNGİLİZCE IV (6 Teorik / 8 Kredi): Öğrencilerin dönem sonunda dil eğitiminde temel kabul edilen dört beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) Upper-Intermediate düzeyinde aktif olarak kullanmaları ve  sözcük bilgisini geliştirmeleri beklenmektedir.
Ders kitabı: New Headway Upper-Intermediate
Yardımcı Ders Kitapları: Workbook, Teacher Book,  Upper-Intermediate düzeye uygun ekstra kitaplardan elde edilen çalışma kağıtları, sözcük bilgisini geliştirebilecek deyimler ve atasözleri el kitapları.

TUR304 – TURİZM PAZARLAMASI (2 Teorik / 3 Kredi): Turizm Sistemi ve Turizm Pazarlaması ile İlgili Temel Kavramlar; Hizmetlerin Temel Özellikleri; Turizm İşletmelerinde Pazar Bölümlemesi, Pazar ve Pazarlama Stratejileri; Turizm İşletmeleri Pazarlama Çevresi Analizi; Turizmde Tüketici Davranışı; Turizmde Hedef Pazarların Seçimi; Turizm Ürünü, Turizm İşletmelerinde Fiyatlandırma; Turizmde Dağıtım Kanalları; Turizm İşletmelerinde Tutundurma; Pazarlama Faaliyetlerinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi; Turizm İşletmeleri  Açısından Modern Pazarlama Teknikleri.

TUR306 – SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ (2 Teorik / 3 Kredi): Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Endüstrisinde Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinin Rolü ve Önemi; Paket Tur Hazırlanması ve Yönetimi; Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlerinde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri; Türkiye'deki ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Endüstrilerinin Karşılaştırılması.   

TUR308 – SEÇMELİ SEMİNER (1 Teorik 1 Uygulama / 3 Kredi): Öğrenci bu derste özel ilgi duyduğu, merak ettiği ve kendini eksik hissettiği turizm işletmeciliği ve otelcilik alan konularından birinde seminer hazırlar ve sunar.

TUR310 – TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ (3 Teorik / 3 Kredi): Muhasebenin Tanımı ve  Kavramları; Bilanço, Gelir ve Gider Tabloları; Hesaplar ve Tek Düzen Hesap Planı; Muhasebede Kullanılan Belge ve Defterler; Muhasebe Süreci ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri; Yevmiye Defteri ve Defteri Kebir Kayıtları; Hesapların İşleyişi; Turizm İşletmelerinde Hesap Planı, Mali Nitelikteki İşlemler ve Bu İşlemlerin Hesaplarda İzlenmesi; Dönem Sonu İşlemleri ve Mali Tabloların Düzenlenmesi.

TUR312 – SEÇİMLİK DERS VII (2 Teorik / 2 Kredi):

            TUR312.1 TURİZM SOSYOLOJİSİ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR312.2 TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞI (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR312.3 ULUSLARARASI MUTFAKLAR (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR312.4 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR312.5 MALİ TABLOLAR ANALİZİ (2 Teorik / 2 Kredi):
               
            TUR312.6 ÖZEL İLGİ TURİZMİ (2 Teorik / 2 Kredi):

            TUR312.7 TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ (2 Teorik / 2 Kredi):

TUR314 – SEÇİMLİK DERS VIII (2 Teorik / 2 Kredi):

            TUR314.1 TOURISM MARKETING (2 TEORİK / 2 KREDİ):
               
            TUR314.2 BUSINESS ETHICS IN TOURISM (2 TEORİK / 2 KREDİ):
               
            TUR314.3 TOURISM SEMINAR (2 TEORİK / 2 KREDİ):
               
            TUR314.4 RESTAURANT MANAGEMENT (2 TEORİK / 2 KREDİ):

            TUR314.5 TOURISM ECONOMICS (2 TEORİK / 2 KREDİ):

            TUR313.6 ANALYSIS OF FINANCIAL TABLES (2 TEORİK / 2 KREDİ):

TUR316 – İKİNCİ YABANCI DİL II (4 Teorik / 6 Kredi): Başlangıç Seviyesinde, Seçilen İkinci Yabancı Dilin Temel Gramer Konularının İşlenmesi, Öğrencilere Temel Düzeyde İletişim Kurmaya Yardımcı Olacak Kelime Hazinesi Ve Mesleki Terminoloji Oluşturma, Başlangıç Seviyesinde Dinleme, Konuşma, Yazma Ve Anlama Becerilerini Geliştirmek.

 

V.YIL
(VII.YARIYIL)

TUR401 – İNGİLİZCE V (4 Teorik / 4 Kredi): Turizm sektöründe kullanılacak terim kavram ve temel iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlar.
Ders kitabı: High Season- English for the Hotel and Tourism Industry
Yardımcı Ders Kitabı: Workbook

TUR403 – TURİZMDE İŞ AHLAKI (2 Teorik / 2 Kredi): İş Ahlakının Tanımı ve İlgili kavramlar; İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları; Etik Teorileri ve Yaklaşımlarına Giriş, İşletmecilik ve Yönetimde Etiksel Konular; Geleneksel Etik Kuramların Modern İşletmecilik Kararlarına Uygulanması; Karar Vermede Normatif ve Psikolojik Yaklaşımlar; Etiksel Karar Verme Süreci;  Yöneticilerin Etiksel İkilemleri; Etik Davranış Yönetimi; Örgüt Kültürü Olarak Etik; Etiksel Örgüt Kültürü Oluşturma; Ağırlama Endüstrisinde Etiksel Davranış Yönetimi; Turizmde ve Turist Rehberliğinde Etik Kodları; Turizm Yönetim Etiğinde Seçme Konular ve Örnek Olay İncelemeleri.

TUR405 – TURİZM EKONOMİSİ (2 Teorik / 2 Kredi): Turizm Ekonomisi ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Piyasası; Turizm Arzı, Turizm Talebi, Turizm Sektöründe Fiyat Oluşumu, Turizm Sektöründe Piyasa Türleri Turizmin Moneter ve Reel Ekonomik Etkileri; Turizmde Yabancı Sermaye ve Çokuluslu İşletmeler; Türkiye Ekonomisinde Turizmin Yeri.

TUR407 –İŞLETME FİNANSMANI (2 Teorik / 2 Kredi): Finansal Amaç ve Finans Fonksyonu, Risk Kavramı ve Belirsizlik, Finansal Analiz Araçları (Oran Analizi), Fon Akım Tablosu Analizi, Kara Geçiş Analizi, İşletme Sermayesi (Nakit, Alacak ve Stok Yönetimi), Finansal Planlama (Nakit Akım Tablosu ve Proforma Tablolar), Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kararları (Fizibilite Etüdünün Anahtarları), Riskli ve Risksiz Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler, Duran Varlıkların Yönetimi, Sermaye Maliyeti (Finansal Kaynaklar ve İçsel ve Dışsal Kaynakların Maliyeti), Borç Yönetimi ve Optimum Sermaye Yapısı, Kısa ve Uzun Vadeli Kararlar; İşletme Sermayesi Yönetiminin Finansmanı; Fonların Elde Edilmesi ve Bunların Firma İçinde Rakip Varlıklar Arasındaki Dağılımına İlişkin Finansal Politikalar.

TUR409 – BİTİRME TEZİ I (2 Uygulama / 2 Kredi): Öğrenci bağımsız olarak bir danışman nezaretinde turizm işletmeciliği ve otelcilik alan konularından birinde tez hazırlar.

TUR411 – İKİNCİ YABANCI DİL III (4 Teorik / 4 Kredi): Orta seviyede, seçilen ikinci yabancı dilin temel gramer konularının tanımlanması, orta seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi.

TUR413 – İŞYERİ EĞİTİMİ I (12 Kredi): Öğrenciler birinci sınıftan itibaren 90 iş günü olmak şartıyla Fakülte Staj Yönergesi çerçevesinde iş yeri eğitimlerini (stajlarını) tamamlamak zorundadırlar. İşyeri eğitimini tamamlayanlar bu dersten başarılı sayılırlar. İşyeri eğitimi dersi not ortalamasına katılmaz.

TUR415 – SEÇİMLİK DERS IX (2 Teorik / 2 Kredi): 

            TUR415.1 GİRİŞİMCİLİK (2 TEORİK / 2 KREDİ):
               
            TUR415.2 ENTREPRENEURSHIP (2 TEORİK / 2 KREDİ):
               
            TUR415.3 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ (2 TEORİK / 2 KREDİ):
               
            TUR415.4 ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECTS (2 TEORİK / 2 KREDİ):

            TUR415.5 TURİZMDE GELİR YÖNETİMİ (2 TEORİK / 2 KREDİ):

 

VI.YIL
(VIII.YARIYIL)

TUR402 – İNGİLİZCE VI (4 Teorik / 4 Kredi): Turizm sektöründe kullanılacak terim kavram ve temel iletişim becerilerini kazandırmayı amaçlar.
Ders kitabı: High Season- English for the Hotel and Tourism Industry
Yardımcı Ders Kitabı: Workbook

TUR404 –TURİZM MEVZUATI (2 Teorik / 2 Kredi): Turizm Hukuku ve Kaynakları; Türkiye’de Turizme İlişkin Yasal Düzenlemeler; Turizm Endüstrisinde Kanun ve Yönetmelikler; Seyahat Acentaları, Tur Operatörleri ve Diğer Turizm Organizasyonları; Ulusal ve Uluslararası Turizm Örgütleri; Turizmde Tüketici Hakları.

TUR406 – ANİMASYON VE ANADOLU HALK KÜLTÜRÜ (2 Teorik / 2 Kredi): Animasyon ve kültürel animasyon kavramlarının açıklanması, kültürel animasyon ve  turizm ilişkisi, uygulamalı halk bilimi çalışmaları ve kültürel turizm ilişkisi, halkbilimi ürünlerinin kültürel animasyon tasarımcılığındaki yeri, özellikler ve kavramsal ilişkiler.

TUR408 – İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2 Teorik / 2 Kredi): İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş; İnsan Kaynakları Politikası ve Planlaması; Personel Seçimi ve Alımı; İş Başında Eğitim ve İnsan Kaynaklarını Geliştirerek Personelin Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmak; İş Analizi; İş Tanımları; İş Gerekleri; İşgücü Pazarı ve İş Gören Bulma; Seçme; İşe Alma; Eğitim; Takım Oluşturma ve Geliştirme; İşgören Değerlendirme; Disiplin; Ücretlendirme; Konaklama İşletmelerinde Farklı Kültürler; Endüstriyel İlişkiler.

TUR410 – BİTİRME TEZİ II (2 Uygulama / 2 Kredi): Öğrenci bağımsız olarak bir danışman nezaretinde turizm işletmeciliği ve otelcilik alan konularından birinde tez hazırlar.

TUR412 – İKİNCİ YABANCI DİL IV (4 Teorik / 4 Kredi): Orta seviyede, seçilen ikinci yabancı dilin temel gramer konularının tanımlanması, orta seviyede dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerine yönelik diyalog ve metin çalışmaları, mesleki terminoloji oluşturmaya yönelik kelime ve mesleki kalıpların işlenmesi.

TUR414 – İŞYERİ EĞİTİMİ II (12 Kredi): Öğrenciler birinci sınıftan itibaren 90 iş günü olmak şartıyla Fakülte Staj Yönergesi çerçevesinde iş yeri eğitimlerini (stajlarını) tamamlamak zorundadırlar. İşyeri eğitimini tamamlayanlar bu dersten başarılı sayılırlar. İşyeri eğitimi dersi not ortalamasına katılmaz.

TUR416 – SEÇİMLİK DERS IX (2 Teorik / 2 Kredi): 

            TUR416.1 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER (2 TEORİK / 2 KREDİ):
               
            TUR416.2 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU (2 TEORİK / 2 KREDİ):
               
            TUR416.3 CONGRESS AND FAIR ORGANISATION (2 TEORİK / 2 KREDİ):
               
            TUR416.4 MALİ TABLOLAR ANALİZİ (2 TEORİK / 2 KREDİ):
             
            TUR416.5 ANALYSIS OF FINANCIAL TABLES (2 TEORİK / 2 KREDİ):
Adres :Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yenidoğan Mahallesi Ahmet El Biruni Caddesi 38280 Talas / KAYSERİ

Telefon: 0 352 207 66 00 (Ana Santral)
Sekreterlik İçin: 36500
Faks     : 0 352 437 84 11
Web : http://turizm.erciyes.edu.tr
E-Posta : turizm@erciyes.edu.tr